چهارشنبه 30 مهر 1393
 
اجاره بشرط تمليک به افراد
     

5- اجاره به شرط تملیک :

تعریف : تهیه و واگذاری اموال منقول و غیر منقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد.

بانک تجارت براساس ماده 10 از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث می نماید.

شرایط متقاضی :

-         دارا بودن اهلیت قانونی

-         داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن

-         توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها

-         نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)

شرایط تسهیلات

-         نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیر منقول

-         مدت : میان مدت و بلندمدت

-         حداکثر تسهیلات : 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک

-         هزینه های نقل و انتقال اموال غیر منقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد.

-         بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد

-         عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر

-         مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هرنوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.

شرایط اموال مورد اجاره :

-         از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.

-         طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.

-         اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.

مراحل اعطای تسهیلات :

-         ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه

-         پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.

-         واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل 20 درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.

-         ارائه وثایق مورد نظر بانک

-         تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود

-     انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.

-     قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در جهت پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین می باشد.

نحوه تسویه قرارداد:

با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به کلیه تعهدات خود درطول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.