پنجشنبه 1 آبان 1393
 
ضمانتنامه
     

 ضمانتنامه :

به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد.

بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

انواع ضمانتنامه های متداول ارزی :

- ضمانتنامه شرکت در مناقصه                                - ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان

- ضمانتنامه حسن انجام کار                                  - ضمانتنامه گمرکی

- ضمانتنامه پیش پرداخت                         

کلیه شرکت های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی) می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.

ضمانت نامه های ارزی به طور معمول درمورد قراردادهای ارزی ، خرید کالا و یا خدمات از شرکتها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک تجارت باتضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع شرکتهای ایرانی (خریداران و کارفرمایان ) اقدام می نماید.

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:

الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری  مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها

ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی

پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی

ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.

معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

 

-مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:

-         اساسنامه شرکت

-         آگهی تاسیس

-         آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل

-         پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )

-         کارت بازرگانی

-         اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه

-         صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت

-         تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت

-         کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

-         تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای بازرگانی