سه شنبه 29 مهر 1393
  گنجینه تجارت
 
 
طرح زمرد
     
  کلیات طرح:

در راستای اجابت تقاضای اشخاص حقیقی/حقوقی که تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو ـ کالای مصرفی بادوام و جعاله تعمیر مسکن، درقبال تودیع سپرده مدتدار بجای واگذاری سفته و معرفی ضامن را دارند، استفاده از طرح زمرد پیشنهاد می گردد.

در این طرح کلیه افرادی که حداقل معادل سقف فردی تسهیلات اعطایی خرید خودرو یا خرید کالای مصرفی بادوام و یا جعاله تعمیر مسکن نزد یکی از شعب بانک تجارت سپرده تودیع نموده باشند، در اخذ تسهیلات موصوف (منوط به رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مورد نظر) در اولویت خواهند بود.

 

 تسهیلات   قابل اعطا در طرح:

تسهیلات موضوع طرح زمرد در قالب سه عقد بشرح جدول ذیل قابل اعطا می باشد:

نوع تسهیلات

حداکثر مبلغ اعطا تسهیلات

 (ریال)

حداقل مبلغ سپرده تودیعی

 (ریال)

حداکثر مدت طرح (ماه)

خرید خودرو

70.000.000

70.000.000

60

فروش اقساطی کالای بادوام

30.000.000

30.000.000

36

جعاله تعمیر مسکن

14.000.000

14.000.000

36

مخاطبین و گروه های هدف طرح زمرد:

مخاطبین طرح زمرد اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) هستند که درحال حاضر قصد انجام هزینه جهت خرید خودرو، کالای بادوام مصرفی و یا  جعاله تعمیر مسکن خود را داشته و منابع کافی نیز بدین منظور در اختیار دارند.این اشخاص می توانند ضمن نگهداری وجوه خویش در بانک و استفاده از اولویت مربوطه از تسهیلات موضوع بخشنامه استفاده نمایند.

ضوابط اجرایی طرح:

1- اعطای تسهیلات طرح زمرد به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق جدول فوق الذکر امکانپذیر می باشد.

2-  اعطای تسهیلات می باید از زمان تکمیل مدارک توسط مشتری و رعایت کامل مفاد دستورالعملها در اسرع وقت انجام پذیرد.

3-  نرخ سود تسهیلات اعطایی مطابق با نرخ های سود اعلام شده در بخشنامه های جاری (بابت عقود مبادله ای) می باشد.

4-   مشتری مبالغ تودیعی مورد نظر را مطابق جدول فوق الذکر در حساب سپرده کوتاه مدت درشعبه ذیربط افتتاح نموده است، واریز می نماید.

5-   سپرده متقاضیان تا زمان تسویه کامل تسهیلات به عنوان وثیقه در حساب مربوطه مسدود و غیرقابل برداشت می باشد، و این موضوع علاوه بر روش معمول مسدودی حسابهای سپرده کوتاه مدت در شعب، بصورت درج عبارت "مسدودی بابت طرح زمرد" در دفترچه حساب سپرده سرمایه کوتاه مدت مشتری اقدام می گردد.

6- هر فرد می تواند صرفاً یکبار از هر یک از تسهیلات مذکور و یا مجموع آنها بنام خود استفاده نماید. لیکن واگذاری امتیاز تسهیلات به همسر ـ پدر ـ مادر ـ خواهر ـ برادر ـ فرزند امکانپذیر می باشد. درصورت واگذاری امتیاز تسهیلات به افراد مذکور، سپرده گذار به عنوان ضامن و متعهد، ذیل قراردادهای تنظیمی با تسهیلات گیرنده را امضاء نموده و متعهد و ملزم به ایفای آن خواهد گردید.

 7-  شعب می توانند راساً (بدون محدودیت حدود اختیارات ارکان اعتباری) درصورت حائز شرایط بودن مشتری، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نمایند.

 8-  اعطای تسهیلات موصوف بدون اخذ وثیقه اضافی و صرفاً با اولویت تودیع سپرده انجام می پذیرد.
9-  به منظورجلوگیری از معوق شدن تسهیلات، اقرارنامه ای می بایست در هنگام اعطای تسهیلات طرح زمرد از مشتریان اخذ گردد تا درصورت عدم پرداخت 2 قسط متوالی نسبت به ابطال سپرده تودیعی اقدام و کلیه تعهدات از محل سپرده مذکور تسویه گردد.  
10- انجام بیمه بدنه خودرو جهت اعطای تسهیلات خودرو استثنائاً در این طرح ضروری نمی باشد.