چهارشنبه 30 مهر 1393
  گنجینه تجارت
 
 
طرح یاقوت
     

 

تعریف و شرایط سپرده سرمایه گذاری بلند مدت طرح یاقوت

تعریف:

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت طرح یاقوت، نوعی از سپرده گذاری بلند مدت بصورت تدریجی می باشدکه مشتری می تواند با افتتاح مبلغی بعنوان سپرده بلندمدت اولیه(یک تا پنجساله) وتعیین مبلغی جهت واریزی های ماهانه( با مبالغ دلخواه) در طی دوره، میزان سپرده بلند مدت خود را افزایش دهد.

در طرح سپرده گذاری یاقوت،متناسب با مدت سپرده گذاری، هر ماه مبلغ سود سپرده اولیه به انضمام مبلغ قسط واریزی و سود سپرده های ثانویه،در قالب سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت ویژه و عادی، سپرده گذاری می گردند. از اینرو مشتری از ترکیبی از سود های انواع سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در دوران طرح برخوردار می گردد.

در طرح موصوف، واریز هر مبلغی مازاد بر حداقل مبلغ اقساط تعیین شده ماهانه، امکانپذیر بوده و چنانچه قسطی پرداخت نشود و یا مبلغ واریزی کمتر از میزان تعیین شده باشد، حساب مشتری از طرح یاقوت خارج نشده و بر اساس مانده مربوطه مشمول سود خواهد شد. ضمناً در زمان ابطال سپرده قبل از سررسید نیز، سود سپرده متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ افتتاح حساب (بدون کسر نیم درصدجریمه) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مزایای سپرده گذاری در طرح یاقوت:

1- در طرح یاقوت مدیریت پس انداز های اندک و تدریجی مشتریان به بانک محول می شود؛از اینرو مشتری می تواند بدون صرف زمان و هزینه جهت مراجعه به شعبه ،وجوه خود را سرمایه گذاری بلند مدت نماید.

2- مشتری می تواند براحتی سپرده بلند مدت خود ،با هر مبلغ و دوره ای را به دفعات و در زمانهای دلخواه (تا قبل از سررسید نهایی) افزایش دهد.

3- امکان واریز وجوه اقساط سپرده گذاری از تمامی شعب و یا از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک،تلفنبانک، دستگاههای خود پرداز و سیستم دستور مستمر، برای مشتری وجود دارد.

4- مشتریان می توانند با سپرده گذاری در این طرح صرفاً با پرداخت مبالغ جزئی واختصاص بخش اندکی از درآمد ماهانه خود به منظور تامین آتیه خود ،فرزندانشان وسایر اشخاصی که بر اساس ضوابط مجاز به افتتاح حساب برای آنان هستند،برنامه ریزی نمایند. 

5- در صورت عدم واریز اقساط سپرده گذاری و یا عدم پوشش حداقل تعیین شده ، سپرده گذار از طرح خارج نخواهد شد.

6- امکان انتقال سپرده سرمایه گذاری به غیر، در طی دوره سپرده گذاری طرح یاقوت فراهم می باشد.

7- از آنجاییکه در طرح سپرده گذاری یاقوت،سیستم به گونه ای طراحی گردیده است که از محل وجوه واریزی مشتری و سودهای متعلقه،سپرده های فرعی دیگری نیز همه ماهه متناسب با مدت سپرده گذاری برای مشتری افتتاح می گردد، لذا سپرده گذار در این طرح از مزایای انواع سپرده ها، بهره مند می گردد.

8- در صورت ابطال سپرده قبل از سررسید،سود سپرده طرح یاقوت مشمول نیم درصد جریمه نخواهد شد و صرفاً معادل سپرده متناظر با مدت ماندگاری سپرده در بانک، سود دریافت می نماید.

9- کلیه سپرده های فرعی مربوط به طرح یاقوت ، بصورت سیستمی برای هر سپرده گذار مفتوح می گردد و علیرغم جذب منابع ،اقدام خاصی از سوی شعب صورت نمی پذیرد.

شرایط سپرده سرمایه گذاری بلند مدت طرح یاقوت:

1 ـ سپرده سرمایه گذاری طرح یاقوت در قالب پنج نوع سپرده بلند مدت یک تا پنجساله افتتاح می گردد.

2ـ حداقل مبلغ انواع سپرده های سرمایه گذاری طرح یاقوت هنگام افتتاح و همچنین ملاک محاسبه و پرداخت سهم منافع متعلقه به آنها تابع ضوابط مربوط به سال افتتاح حساب می باشد.

نکته: در حال حاضر حداقل مبلغ دو میلیون ریال جهت افتتاح سپرده بلندمدت اولیه و مبلغ دویست هزار ریال بعنوان اقساط سرمایه گذاری ماهانه تعیین گردیده است. بدیهی است مشتری می تواند هر مبلغی بالاتر از حداقل های تعیین شده را سپرده گذاری نماید.

3- افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت طرح یاقوت جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و یا بصورت مشترک با رعایت مفاد کلیه دستورالعمل های مربوطه، امکانپذیر می باشد.

 4ـ هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت طرح یاقوت، شامل سپرده های فرعی دیگری در درون خود می باشند. بعنوان مثال یک سپرده بلند مدت یاقوت 5 ساله، شامل سپرده های فرعی 4 ساله، 3 ساله، 2 ساله، یکساله، کوتاه مدت ویژه 6 ماهه، کوتاه مدت ویژه 4 ماهه و کوتاه مدت عادی است که اقساط و سودهای پرداختی مربوطه، متناسب با زمان باقیمانده تا سررسید نهایی سپرده اصلی، محاسبه و به حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت طرح، واریز می گردند.

زمان و چگونگی افتتاح سپرده های فرعی به شکل جدول زیر می باشد:

مدت زمان باقیمانده تا سررسیدنهایی

نوع سپرده فرعی

از یکماه تا کمتر از 4 ماه

سپرده کوتاه مدت عادی

از 4 ماه تا کمتر از 6 ماه

سپرده کوتاه مدت ویژه 4 ماهه

از 6 ماه تا کمتر از یکسال

سپرده کوتاه مدت ویژه 6 ماهه

از یکسال تا کمتر از دو سال

سپرده بلندمدت یکساله

از دو سال تا کمتر از سه سال

سپرده بلندمدت دو ساله

از سه سال تا کمتر از چهارسال

سپرده بلندمدت سه ساله

از چهار سال تا کمتر از پنج سال

سپرده بلندمدت چهارساله

شایان ذکر است حسابهای فرعی، در مواعد مقرر به شکل مجازی در سیستم جانبی معرفی می گردند و لزومی به افتتاح حسابهای جدید نمی باشد.

5ـ جهت واریز اقساط سپرده از سوی مشتری و همچنین واریز سودهای متعلقه، حساب واسطه ای نیز در گروه قرض الحسنه پس انداز طرح یاقوت برای مشتری افتتاح خواهد شد که همه ماهه در روز سررسید، مانده این حساب بصورت سیستمی به حساب سپرده بلند مدت طرح یاقوت منتقل شده و صفر می گردد. به عبارتی دیگر مشتری می تواند در هر روز و به دفعات، وجوه اقساطی خود را به این حساب واریز نموده و در سررسید ماهانه، این وجوه بصورت یکجا برداشت شده و با توجه به مدت زمان باقیمانده ، مورد سپرده گذاری قرار گیرد .

بدین ترتیب هرسپرده گذار در این طرح دارای دو شماره حساب به شرح زیر خواهد بود:

الف) حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت اولیه ( یک تا پنجساله) که نوع سپرده بلندمدت آن، حسب درخواست مشتری تعیین می گردد.

ب) حساب قرض الحسنه پس انداز طرح یاقوت که نقش حساب واسطه را در شعبه دارد .

توجه: شرط انتقال موجودی از حساب قرض الحسنه پس انداز طرح یاقوت به حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت مربوطه، داشتن مانده موجودی به میزان حداقل مبلغ تعیین شده جهت واریز قسط می باشدو چنانچه مجموع مبلغ واریزی توسط مشتری طی ماه و سودهای واریزی به این حساب، حداقل مورد نظر را پوشش ندهد، انتقال وجه صورت نخواهد گرفت.

6- مطابق ضوابط سایر سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ، برداشت وجه از حساب سرمایه گذاری بلند مدت طرح یاقوت ازسوی مشتری میسر نمی باشد و تنها امکان دریافت و پرداخت از حساب قرض الحسنه پس انداز طرح یاقوت(حساب واسطه) در طی هر ماه (قبل ازسر رسید ماهانه) ، برای مشتری فراهم می باشد.

7- امکان تغییر شماره حساب قرض الحسنه پس انداز طرح یاقوت وجود نخواهد داشت.

8- حساب قرض الحسنه پس انداز طرح یاقوت، صرفاً مربوط به طرح مذکور می باشد و استفاده از این حساب به منظور انجام سایر امور بانکی همچون اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ... مجاز نبوده، ضمن اینکه حساب پس انداز فوق الذکر نبایستی قبلاً برای سپرده دیگری نیز تعریف شده باشد.

نکته:از آنجاییکه در سر رسید های ماهانه، مانده حساب قرض الحسنه پس انداز طرح یاقوت صفر می گردد؛ بدیهی است این حساب مشمول قرعه کشی ادواری بانک نمی باشد.

9- باتوجه به تغییر مبلغ سپرده سرمایه گذاری طرح یاقوت در طی دوره،هنگام افتتاح سپرده سرمایه گذاری    بلند مدت اولیه جهت سپرده های مذکور گواهی سپرده صادر نمی گردد وبه ازای هر سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در طرح یاقوت یک دفترچه حساب و جهت حساب قرض الحسنه پس انداز طرح مذکور نیز یک دفترچه حساب دیگر صادر می گردد.

10- سپرده های سرمایه گذاری طرح یاقوت همانند سایر سپرده ها در سررسید ( پایان دوره سپرده گذاری اولیه ) برای دوره های متوالی قابل تمدید خواهد بود ، در این صورت مبلغ اولیه سپرده در هر مرحله تمدید معادل کل مبلغ تجمیع شده در پایان دوره قبلی خواهد بود.

توجه: مشتری می تواند در پایان دوره، وجوه حاصله از طرح یاقوت را مجدداً در قالب یکی از انواع سپرده های بلندمدت طرح یاقوت و یا سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت عادی، سپرده گذاری نماید.