جمعه 2 آبان 1393
 
نحوه واريز به حساب
     

نحوه واریز به حساب

-        واریز وجه به حسابهای سحر در شعبی که دارای سیستم سحر است همانند روال حسابجاری عادی بوده که به محض واریز مبلغی به حسابهای سحر ، امکان برداشت آن توسط سایر شعب فراهم می باشد.

-         انجام عملیات واریز وجه به حسابهای جاری سحر در شعبی که دارای سامانه سحر نمی باشند در روز بعد بحساب مورد نظر منظور می گردد. ضمناً‌در صورت قطع ارتباط شعب سحر با مرکز ، واریز وجوه چکهای واگذار شده و اسناد واریزی مشتری با 24 ساعت تاخیر انجام می پذیرد.

توجه : از آنجائیکه در سیستم حساب جاری سحر امکان بدهکار نمودن مانده حساب وجود ندارد ، لذا شعب فاقد سیستم سحر ، مجاز به اخذ اعلام وصول برای حسابهای سحر نبوده و می باید مشتری را از این موضوع آگاه نمایند و در صورت نیاز مشتری به استفاده از مبلغ واریزی به حساب خود در همان روز واریز( اعلام وصول ) ، نامبرده را به نزدیکترین شعبه دارای سامانه سحر راهنمایی تا مبلغ واریزی خود را از طریق شبکه شعب دارای سیستم سحر واریز نمایند.