پنجشنبه 1 آبان 1393
 
اولویتهای پژوهشی جهت طرحهای تحقیقاتی/پایان نامه ها
     
اولویت های پژوهشی برای طرح های تحقیقاتی و یا پایان نامه ها
 
  
با توجه به اهمییت تحقیق و توسعه در سازمان ها ، بانک تجارت مطابق با روال سال های گذشته اقدام به استخراج عناوین اولویت های پژوهشی/پایان نامه ای نموده است تا به واسطه انجام آن از طریق برون سپاری یا پایان نامه های دانشجویی علاوه بر کمک به اشاعه ی فرهنگ تحقیق و توسعه در جامعه ، از ظرفیت های علمی موجود بهره مند شود.
 
 
 فرم های مربوط به طرح پیشنهاد پژوهشی 
 
 
 

 فرم های مربوط به طرح پیشنهاد پژوهشی مخصوص پایان نامه های دانشجویی


فرم طرح پیشنهاد پژوهشی (مخصوص پایان نامه های دانشجویی)