چهارشنبه 8 مرداد 1393
 
عناوین اولویتهای پژوهشی
     
عناوین طرحهای پژوهشی اولویت دار بانک در سال 1391
 

ردیف

نام پروژه

1

 شناسایی و سنجش جذابیت بازار کسب و کارهای مالی

RFP
2

 انجام مطالعات تطبیقی و تعیین محصولات و خدمات نوین بانکی متناسب با بانکداری  اسلامی

RFP

3

 طراحی و استقرار نظام بهره ور اقدامات ترفیعی در بانک (شامل تبلیغات، فروش  حضوری و ...)

RFP

 4

 طراحی نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای بانک تجارت (IMC)

 
5

 بررسی ظرفیتها و پتانسیل های پولی و اقتصادی استانها به منظور افزایش سهم بازار

6

 تدوین استراتژی های بازاریابی بر اساس استراتژی رقابتی بانک

RFP
7

 اندازه گیری بهره وری کلی و جزیی عوامل تولید خدمت در شبکه توزیع بانک تجارت

RFP
8

 تحلیل پتانسیل مناطق، برنامه ریزی کانالهای توزیع خدمات و تهیه سند آمایش شعب

RFP
9

 شناسایی بازارهای بالقوه سودآور و جذاب و تدوین برنامه بازاریابی هر یک از آنها

RFP
10

 طراحی و تدوین مدل ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک تجارت


 
محقق محترم در صورت انتخاب هر یک از عناوین طرحهای پژوهشی مذکور و مشاهده فرم RFP مربوط به طرح پژوهشی، درخواست پیشنهادی خود را در قالب فرمهای ذیل تکمیل و به صورت الکترونیکی ارسال نمایید.
 
 
 
ارسال فرمهای تکمیل شده

 

عناوین اولویتهای پایان نامه های دانشجویی سال 1391

ردیف

موضوع

1

بررسی وضعیت منابع درآمدی بانکها و تغییر پرتفوی درآمدی بانک

2

بررسی و شناسایی روش های ارتقای خدمات ارزی با رویکرد مزیتهای بانک در امور ارزی

3

شناسایی رفتارهای مشتریان بدهکار (حقیقی و حقوقی) بانک در قبال سیاست های بانکی

4

طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش در بانک تجارت

5

بررسی اثربخشی امهال یا احیای مطالبات در کاهش مطالبات بانک

6

ارتقای عملکرد سازمانی با رویکرد هوش مصنوعی

7

طراحی، تدوین و برنامه ریزی طرح جامع برندینگ (IMBC Campaign) با بهره گیری از تکنیک های نوین مهندسی ساخت

8

اندازه گیری سهم ذهنی، عاطفی و وفاداری مشتریان بانک تجارت

9

ارایه الگویی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

10

شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت (به خصوص خدمات الکترونیکی)

11

الگوبرداری از خدمات بانک های موفق دنیا برای توسعه و گسترش خدمات بانکی در بانک تجارت

12

ارایه الگویی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریتهای ستادی بانک تجارت

13

بهینه سازی فرآیندهای ارایه خدمات به مشتریان با رویکرد مشتری مداری

14

بررسی ابعاد استفاده از خلاقیت کارکنان در جذب منابع 

15

بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سیستم بانکداری الکترونیک

16

ارایه مدل عملیاتی برای تعیین اولویتهای تخصیص منابع برحسب بخش های اقتصادی و عقود اسلامی

17

بررسی ابزارهای نوین تامین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آنها در بانک

18

تدوین الگوی محاسبه در بهینه نگهداری وجه نقد در شعب بانکمحقق/ دانشجوی محترم در صورت انتخاب هر یک از موضوعات پایان نامه ای مذکور، درخواست خود را در قالب فرم طرح پیشنهاد پژوهشی ذیل، مخصوص پایان نامه های دانشجویی   تکمیل و به صورت الکترونیکی ارسال نمایید.

فرم طرح پیشنهاد پژوهشی (مخصوص پایان نامه های دانشجویی)