|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • تامین سرمایه در گردش
     فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:
     تعریف
     واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
     بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند. کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی (صنعتی ـ معدنی) بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.


     شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
     • داشتن اهلیت قانونی
     • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
     • واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری باشد
     • متقاضی تسهیلات بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک درخصوص اعطای تسهیلات مذکور را داشته باشد
     • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی
     • توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط


     مدارک لازم:
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
     • اساسنامه
     • آگهی تغییرات ثبتی طی دو سال قبل و تاکنون، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
     • کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه ، دفتر مرکزی، نمایشگاه
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی
      
     سلف
     تعریف
     سلف ریالی :
     معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین.
     به موجب بند ب از ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها مجازند به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخشی از محصولات آنها را که سهل البیع نیز می باشند بنا به تقاضای کتبی اینگونه واحدها پیش خرید نمایند.
     سلف تسهیلاتی است کوتاه مدت معادل یک دوره گردش تولید و حداکثر یک ساله می باشد.

     شرایط متقاضی :
     • دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله سلف باشد.
     • فروشنده محصولات تولیدی باید خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد.
     • از لحاظ مواد اولیه در تولید محصول خود، دچار کمبود نباشد.
     • از لحاظ نیازهای واحد تولیدی خود در زمینه هزینه های اداری، فروش، هزینه های تولید و دستمزد غیر از هزینه استهلاک، در تنگنا قرار داشته باشد.
     شرایط و مشخصات محصول تولیدی مورد معامله سلف :
     • از لحاظ نوع، پیوسته در بازار دارای مشتریان بالقوه ای باشد (سهل البیع باشد) و از لحاظ جنس، کیفیت آن مرغوب بوده و دارای سوء شهرت نباشد.
     • کیفیت آن در فاصله تحویل از تولیدکننده تا زمان انتظار برای فروش، تغییر نکند. (کالا فاسد شدنی نباشد)
     • در زمان تحویل، دارای بازار فروش باشد.
     • توسط واحد تولیدی درخواست کننده تسهیلات، تولیدشده باشد.


     شرایط اعطای تسهیلات :
     • واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد.
     • مدت معامله سلف معادل یک دوره تولید و حداکثر یک سال می باشد.
     • قیمت پیش خرید با توجه به پیش بینی قیمت فروش محصول در زمان تحویل و نرخ سود مورد انتظار توسط بانک تعیین می گردد.
     • انجام معامله سلف منوط به این است که فروشنده کالای سلف، آمادگی آنرا داشته باشد که در موعد تحویل به وکالت از طرف بانک، کالای پیش خرید شده را طبق ضوابط بانک، به فروش برساند.
     • متقاضی تسهیلات نباید از تسهیلات ریالی دیگر در مورد همان کالای موضوع تسهیلات سلف، استفاده کرده باشد.


     مدارک مورد نیاز :
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
     • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
     • پروانه بهره برداری
     • صورت های مالی دوسال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضاء شرکت
     • صورت هزینه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای ایجادی)
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای توسعه و تکمیلی
     • صورت منابع و مصارف (گردش وجوه نقدی) برای سال جاری و پیش بینی آن برای سال آتی
     • کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه
     • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده


     معاملات سلف ارز :
     در جهت سیاستهای تشویق صادرات و به منظور تامین مالی مورد نیاز صادرکنندگان، بانک تجارت ارز حاصل از صدور کالا و یا خدمات فنی و مهندسی را پیش خرید می نماید.
     قیمت پیش خرید عبارت است از هم ارز ریالی مبلغ ارز مورد نظر به نرخ روز، پس از کسر سود مورد انتظار بانک باتوجه به تعرفه تسهیلات قابل اعطاء در بخش صادرات.
     مدت معامله از تاریخ انجام معامله تا تاریخ برگشت ارز صادراتی و حداکثر تا سررسید تعهدنامه ارزی صادره از طرف واحد ارزی می باشد.


     میزان تسهیلات قابل اعطا به صادرکنندگان :
     • اگر صادرات بدون گشایش اعتبار اسنادی و با سپردن تعهد ارزی انجام شده باشد، حداکثر 70% ارز حاصل از صادرات قابل پیش خرید می باشد.
     • اگر صادرات از طریق گشایش اعتبار اسنادی (L/C) غیر قابل برگشت مدت دار انجام گرفته باشد، حداکثر معادل 90 درصد ارز حاصل از صادرات قابل پیش خرید می باشد.

     • >مدارک مورد نیاز :
      • داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
      • ارائه کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان
      • نداشتن تعهد ارزی موعد گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
      • ارائه اظهارنامه خروج کالا ممهور به مهر گمرک
      • ارائه تعهدنامه ارزی که توسط یکی از واحدهای ارزی بانک تجارت صادر شده و پشت آن به مهر گمرک مربوطه ممهور شده باشد.
      • گواهی پیشرفت انجام کار، طبق شرایط قرارداد، در مورد خدمات فنی و مهندسی
      • ارائه تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و در مورد شرکتها و موسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
      • عدم استفاده از تسهیلات بانکی جهت موضوع سلف
       
     گشایش اعتبار اسنادی
     تعریف
     به منظور تامین مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی فعال ، بانک تجارت غالباً ازطریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید. گشایش اعتبار اسنادی می تواند دیداری یامدتدار (یوزانس و ریفاینانس ) باشد. در گشایش اعتبار اسناد دیداری ممکن است براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حسابهای مربوط یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعداز رسیدن اسناد حمل (در بخش گشایش اعتبار اسنادی دیداری) در قالب تسهیلات فروش اقساطی کالاوارده ، در اختیار مشتریان بانک قرار گیرد.
     درگشایش اعتبار اسنادی مدتدار ، مبلغ ، گشایش اعتبار اسنادی درسررسید مقرر ازسوی مشتری تامین و به حسابها مربوطه واریز می گردد. گشایش اعتبار اسنادی برای موارد فوق الذکر به صورت تسهیلات موردی و یا حد سالانه تصویب و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.


     شرایط واحد های تولیدی جهت گشایش اعتبار اسنادی:
     • داشتن اهلیت قانونی
     • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد.
     • واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی باشد.
     • متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
     • عدم سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی )
     • توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر


     مدارک لازم
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
     • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
     • پروانه بهره برداری
     • صورت ها ی مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان ) با مهر وامضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     • کپی اسناد مالکیت محل کارخانه ، دفتر مرکزی ، نمایشگاه
     • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
      
     مشارکت مدنی
     تعریف
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
     بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش های مختلف تولیدی ، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور را قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی ، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.
     مشارکت مدنی درمواقعی که برای تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مورداستفاده قرار میگردد، باتوجه به گردش کار دریک دوره فعالیت مالی کوتاه مدت و حداکثر یک ساله می باشد. درصورتیکه موضوع مورد مشارکت صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، مدت مشارکت می تواند حداکثر 18 ماه باشد.

     مشارکت مدنی وارداتی

     ضوابط اعطای تسهیلات :
     • موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
     • ارائه و ثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
     • شریک باید در کار موضوع مشارکت ، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم نماید.
     • حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
     • نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین ودرمتن قرارداد درج می گردد.
     • تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی ،موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
     • پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد دراین صورت درهر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.

     هزینه های قبل قبول در مشارکت مدنی وارداتی
     • قیمت خرید کالا
     • هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
     • هزینه حمل و نقل
     • هزینه انبارداری
     • هزینه های بانکی
     • حقوق گمرکی و سود بازرگانی
     • هزینه های بسته بندی
     • هزینه ثبت سفارش


     مشارکت مدنی صادراتی

     حداکثر میزان مشارکت :
     • درخصوص آن دسته از صادر کنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 70 درصد ارزش ریالی قرارداد می باشد مشروط بر آنکه صدور تعهد نامه ارزی توسط یکی ازواحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد.
     • در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادر ت به صدورکالا یاخدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 90 درصد ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد

     مدارک موردنیاز :
     • داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
     • ارائه تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند ودرخصوص شرکتها وموسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مذکور باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
     • نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
     • ارائه قرارداد انجام کار درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
     • ارائه پروفرمای صادره توسط صادرکنندگان و یا تایید واحد ارزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت