|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • تامین سرمایه در گردش
     مشارکت مدنی
     تعریف
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
     بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش های خدماتی و پیمانکاری ، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور را در قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی ، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.
     مدت مشارکت مدنی باتوجه به گردش کار دریک دوره فعالیت مالی کوتاه مدت طبق ضوابط بانک تعیین میگردد.

     مشارکت مدنی وارداتی

     ضوابط اعطای تسهیلات :
     • موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
     • ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
     • شریک باید در کار موضوع مشارکت ، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم نماید.
     • حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
     • نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین ودرمتن قرارداد درج می گردد.
     • تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی ،موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
     • پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صرت گیرد دراین صورت درهر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.

     هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی وارداتی
     • قیمت خرید کالا
     • هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
     • هزینه حمل و نقل
     • هزینه انبارداری
     • هزینه های بانکی
     • حقوق گمرکی و سود بازرگانی
     • هزینه های بسته بندی
     • هزینه ثبت سفارش


     مشارکت مدنی صادراتی

     حداکثر میزان مشارکت :
     • درخصوص آن دسته از صادر کنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 70 درصد ارزش ریالی قرارداد می باشد مشروط بر آنکه صدور تعهد نامه ارزی توسط یکی ازواحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد.
     • در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادر ت به صدورکالا یاخدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 90 درصد ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد

     مدارک موردنیاز :
     • داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
     • ارائه تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و درخصوص شرکتها و موسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مذکور باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
     • نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
     • ارائه قرارداد انجام کار درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
     • ارائه پروفرمای صادره توسط صادرکنندگان و یا تایید واحد ارزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
      
     جعاله
     تعریف
     جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
     جعاله در بخش های پیمانکاری کاربرد داشته و بانک ها می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرارداد پیمانکاری واگذار می گردد.
     مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات بانک تعیین میگردد.
     قبل از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می بایست موضوع عملیات جعاله از سوی بانک در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح مورد نظر باید از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در بانک تجارت گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای خدماتی یا پیمانکاری در قالب عقد جعاله انجام می پذیرد.
      
     گشایش اعتبار اسنادی
     تعریف
     به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه در بخش خدمات و یا پیمانکاری بانک تجارت از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید.
     در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

     مدارک مورد نیاز :
     • مدارک ثبتی شرکت ،کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مدیران و سهامداران عمده
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
     • پروانه بهره برداری
     • کارت بازرگانی
     • پروفرمای ماشین آلات خارجی
     • صورت های مالی دو سال قبل
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
     • فرم ثبت سفارش
      
     مشارکت مدنی تامین سرمایه در گردش و کالای سرمایه ای
     تعریف
     تسهیلاتی است که در راستای حمایت از مشتریان جهت تامین نیازهای مالی کوتاه مدت بویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی طراحی گردیده است .

     مزایای استفاده از تسهیلات
     • امکان استفاده گسترده تر از عقود مشارکتی بویژه جهت خرید مواد اولیه واحدهای تولید و خدماتی
     • امکان سهیم شدن و دریافت سود واقعی مشارکت
     • امکان تسویه تدریجی یا دفعتاً واحده سهم الشرکه بانک
     • شناسایی و وصول سود مورد انتظار بر مبنای کل مانده سهم الشرکه بانک
     • اعطای تسهیلات به صورت موردی و حد سالیانه


     شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
     سهم الشرکه بانک باتوجه به نوع کالای تولیدی و نحوه فروش شرکت با تعیین دوره وقفه، قیمت گذاری شده و طی مراحل مساوی به صورت ماهیانه و یا بافاصله هر چند ماه قیمت گذاری و به شریک واگذار می گردد .
     حداکثر تسهیلات به میزان 80 درصد در قراردادهای داخلی حداقل 20 درصد و به صورت نقدی تامین می گردد .