|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 08 بهمن 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • خارجی
     مشارکت مدنی وارداتی و صادراتی


     تعریف تعریف : مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
     بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش بازرگانی ، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور در قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی ، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.

     مشارکت مدنی وارداتی

     ضوابط اعطای تسهیلات :
     • موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
     • ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
     • شریک باید در کار موضوع مشارکت ، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم نماید.
     • حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
     • نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین ودرمتن قرارداد درج می گردد.
     • تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی ،موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
     • پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صرت گیرد دراین صورت درهر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.


     هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی وارداتی
     • قیمت خرید کالا
     • هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
     • هزینه حمل و نقل
     • هزینه انبارداری
     • هزینه های بانکی
     • حقوق گمرکی و سود بازرگانی
     • هزینه های بسته بندی
     • هزینه ثبت سفارش     مشارکت مدنی صادراتی

     حداکثر میزان مشارکت :
     درخصوص آن دسته از صادر کنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 70 درصد ارزش ریالی قرارداد می باشد مشروط بر آنکه صدور تعهد نامه ارزی توسط یکی ازواحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد. در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادر ت به صدورکالا یاخدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 90 درصد ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد
     مدارک موردنیاز :
     • داشتن کارت بازرگانی معتبر
     • ارائه تاییدیه معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جموری درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند ودرخصوص شرکتها وموسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مذکور باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
     • نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
     • ارائه قرارداد انجام کار درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
     • ارائه پروفرمای صادره توسط صادرکنندگان و یا تایید واحد ارزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت


     هزینه های قابل قبول:
     • هزینه خرید کالا
     • هزینه حمل و نقل
     • هزینه بسته بندی
      
     گشایش اعتبار اسنادی


     تعریف به منظور تامین کالای مورد نیاز واحدهای بازرگانی فعال ، بانک تجارت غالباً ازطریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید. گشایش اعتبار اسنادی می تواند دیداری یامدتدار (یوزانس و ریفاینانس ) باشد. در گشایش اعتبار اسنادی دیداری ممکن است براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حسابهای مربوطه واریز و یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعداز رسیدن اسناد حمل (در بخش گشایش اعتبار اسنادی دیداری) در قالب تسهیلات فروش اقساطی کالای وارده ، در اختیار مشتریان بانک قرارمی گیرد. درگشایش اعتبار اسنادی مدتدار ، مبلغ گشایش اعتبار اسنادی درسررسید مقرر ازسوی مشتری تامین و به حسابها مربوطه واریز می گردد. گشایش اعتبار اسنادی برای موارد فوق الذکر به صورت تسهیلات موردی و یا حد سالانه تصویب و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. شرایط واحد های بازرگانی جهت گشایش اعتبار اسنادی:
     • داشتن اهلیت قانونی
     • دارابودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی جهت واردات کالا
     • واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد.
     • متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
     • عدم سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی )
     • توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر
     مدارک لازم
     • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
     • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
     • پروانه کسب
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان ) با مهر وامضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
     • کپی اسناد مالکیت ، دفتر مرکزی ، نمایشگاه ، انبار
     • کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
      
     ضمانتنامه


     تعریف به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد.
     بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
     ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

     انواع ضمانتنامه های متداول ارزی :
     • ضمانتنامه شرکت در مناقصه
     • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
     • ضمانتنامه حسن انجام کار
     • ضمانتنامه گمرکی
     • ضمانتنامه پیش پرداخت
     کلیه شرکت های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی) می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.
     ضمانت نامه های ارزی به طور معمول درمورد قراردادهای ارزی ، خرید کالا و یا خدمات از شرکتها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک تجارت باتضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع شرکتهای ایرانی (خریداران و کارفرمایان ) اقدام می نماید.

     انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
     الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
     ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
     پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
     ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
     معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.


     -مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:
     • اساسنامه شرکت
     • آگهی تاسیس
     • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     • پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )
     • کارت بازرگانی
     • اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
     • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     • تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای بازرگانی
      
     خرید دین


     تعریف
     تعریف : خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار می باشد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی می باشد که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد.
     بانک تجارت به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت برای فعالیتهای بخش بازرگانی ، تسهیلات خرید دین به صورت ریالی و ارزی اعطاء می نماید.
     اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری در بانک تجارت عبارتند از سفته و برات (پس از قبولی از متعهد) و اسناد صادراتی مدت دار و نرخ سود این نوع تسهیلات مطابق نرخ سود مصوب کمیسیون اقتصادی دولت تعیین می گردد.

     شرایط اسناد و اوراق تجاری :
     • دین مذکور در اوراق و اسناد تجاری مورد معامله باید واقعی بوده ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد اسناد و اوراق تجاری و فروشنده آن اسناد به بانک باشد.
     • سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
     • مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از 12 ماه تجاوز نماید.


     شرایط متعهد و فروشنده اسناد تجاری
     • متعهد اوراق و اسناد تجاری باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.
     • متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد.
     • متقاضی در شعبه ای که تقاضای تسهیلات می نماید دارای حساب جاری با گردش مناسب باشد.
      
     خرید دین


     تعریف
     تعریف : خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار می باشد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی می باشد که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد.
     بانک تجارت به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت برای فعالیتهای بخش بازرگانی ، تسهیلات خرید دین به صورت ریالی و ارزی اعطاء می نماید.
     اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری در بانک تجارت عبارتند از سفته و برات (پس از قبولی از متعهد) و اسناد صادراتی مدت دار و نرخ سود این نوع تسهیلات مطابق نرخ سود مصوب کمیسیون اقتصادی دولت تعیین می گردد.

     شرایط اسناد و اوراق تجاری :
     • دین مذکور در اوراق و اسناد تجاری مورد معامله باید واقعی بوده ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد اسناد و اوراق تجاری و فروشنده آن اسناد به بانک باشد.
     • سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.
     • مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از 12 ماه تجاوز نماید.


     شرایط متعهد و فروشنده اسناد تجاری
     • متعهد اوراق و اسناد تجاری باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.
     • متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد.
     • متقاضی در شعبه ای که تقاضای تسهیلات می نماید دارای حساب جاری با گردش مناسب باشد.
      
     مضاربه صادراتی و وارداتی

     تعریف
     مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تامین سرمایه (نقدی )میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده و درسود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

     کاربرد ومدت :
     کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) می باشد که درآن سرمایه لازم از سوی بانک تامین و کار لازم درآن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد. مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت ومعادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال بطول می انجامد.

     شرایط کلی متقاضی :
     • بخش خصوصی (آن قسمت از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره گردد ) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده نماید.
     • شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای کلیه رشته های بازرگانی شامل واردات ، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک می باشند.
     • تعاونیهای قانونی در استفاده از تسهیلات مضاربه دارای حق اولویت هستند.


     سرمایه و هزینه های قابل قبول :
     سرمایه مضاربه متشکل از کلیه هزینه هایی است که بطور مستقیم به عمل تجارت ارتباط پیدا می کند هزینه های قابل قبول مضاربه وارداتی عبارتنداز : قیمت خرید کالا
     • هزینه بیمه – هزینه انبارداری – هزینه بانکی – هزینه حمل و نقل – هزینه بسته بندی – هزینه حقوق گمرکی

      توضیحات :
      اسناد ومدارک هزینه باید مورد انجام هزینه بوده و از لحاظ حجم ریالی متناسب با موضوع و مقدار معامله موضوع قرارداد باشند. بانک درهمه معاملات ملزم به قبول کلیه هزینه های فوق الذکر نمی باشد. سایر هزینه های متعلقه به معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.

      ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه :
      باتوجه به مدت قراداد و میزان سرمایه ، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و قیمت تمام شده کالا برآورد می شود و براین اساس نسبت تقسیم سود بین بانک و مشتری تعیین و درمتن قرارداد لحاظ می گردد.

      مراحل اعطای تسهیلات :
       پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل گردید اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد:
       • مشتری به شعبه مراجعه نموده و تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات مضاربه روی فرم مربوط منعکس و به همراه مدارک لازم به شعبه تسلیم می نماید.
       • چنانچه با اعطای تسهیلات مضاربه موافقت گردد، مراتب ازطریق شعبه به اطلاع مشتری رسیده و وثایق تعیین شده از متقاضی تسهیلات طلب می گردد. سپس شعبه قراداد مربوطه را تنظیم می نماید.
       • پس از امضای قرارداد مضاربه با عامل ، سرمایه مذکور در قرارداد از طرف بانک یکجا یا به تدریج پرداخت می گردد.


       فسخ عقد مضاربه :
       طبق قرارداد، بانک میتواند درصورت تخلف مشتری از هریک از مفاد قرارداد، قبل از انقضا مدت، قرارداد مزبور را فسح نماید.
       همچنین براساس ماده 551 قانون مدنی ، عقد مضاربه به یکی از دلایل ذیل فسخ می گردد:
       • درصورت فوت یا جنون احد طرفین
       • درصورت ورشکستگی طرفین
       • درصورت تلف شدن تمام سرمایه وسود
       • درصورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.