|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 14 آذر 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • شرایط واحد های تولیدی جهت گشایش اعتبار اسنادی
     • داشتن اهلیت قانونی
     •  واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد.
     • واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی باشد.
     • متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
     • عدم سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی )
     • توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسیدهای مقرر