|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • حساب جاری - کارت

     به منظور گسترش و ترویج بانکداری الکترونیک از طریق ارائه ابزارهای پرداخت الکترونیکی، امکان افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری با ابزار پرداخت کارت (بدون ارائه دسته چک) در کلیه شعب فراهم گردیده است.


     شرایط  و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جاری کارت

     • متقاضی 18 سال تمام و دارای اهلیت ( بالغ، عاقل، رشید) قانونی باشد.
     • دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.
     • معرف داشته باشد (حداقل یک نفر از مشتریان که نزد شعبه یا بانک تجارت حساب جاری دارد)
     •  متقاضی جزء صادر کنندگان چکهای بلامحل نباشد (بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدورکیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند) و استعلام از بانک مرکزی توسط مسئول افتتاح حساب جاری شعبه.
     • ارائه کارت ملی به همراه شناسنامه و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است(در صورت توضیحات کپی از صفحه مربوطه)
     • ارائه مدارک کسب و یک برگ فتوکپی از آن
     • تکمیل کارت افتتاح حساب جاری (در یک نسخه) و فرم اسکن نمونه امضاء توسط مشتری و امضای آن در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه،کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن (تاییدیه مبنی بر صحت آدرس ارائه شده از طرف معرف مطالبه گردد)
     • تکمیل فرم درخواست تجارت کارت
     • مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری و امضای برگ مربوطه
     • نداشتن سابقه چک برگشتی
     • بررسی و استعلام از بانک مرکزی توسط مسئول افتتاح حساب جاری شعبه بمنظور حصول اطمینان از اینکه متقاضی بدهی غیرجاری نداشته باشد.
     • تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی
     • اعلام آدرس دقیق با کد پستی