بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • آگهی مناقصه شماره 7‏‏‏‏‏‏/1400 ک با موضوع تهیه و چاپ سررسید و تقویم رومیزی
   نوع: مناقصهشماره: شماره 7‏‏‏‏‏‏/1400 ک
   موضوع: آگهی مناقصه شماره 7‏‏‏‏‏‏/1400 ک با موضوع تهیه و چاپ سررسید و تقویم رومیزی
   تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۸/۲۵
   طبقه بندی موضوعی: مناقصه
   مهلت دریافت اسناد :۱۴۰۰/۰۹/۰۸مهلت ارسال اسناد: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
   تاریخ بازگشایی پاکتها: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

   بانـک تجـارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ 106,500 جلد سررسید وزیری (عادی، ویژه و فیروزه ای)، 40,000 جلد تقویم رومیزی ایستاده (پایه معمولی) و 10,000 جلد تقویم رومیزی ایستاده (پایه چوبی) مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
   1‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1400/09/08 (ساعت 14 ) می باشد.
   2‏‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حساب 01854887 به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.(مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد.)
   3‏‏‏‏‏‏‏- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 2,000,000,000 ریال، بصورت فیش واریزی بحساب شماره 01830821 بنام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.
   4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت شـرکت کنندگان در مناقصه مذکور روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 راس ساعت 10 صبح انجام خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند هنگام بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت نمایند.
   بر این اساس متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر 1400/09/08 با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به اداره کارپردازی – دایره خرید کالا – واقع در تهران – خیابان آزادی – بین نواب و اسکندری– ساختمان بانک تجارت – طبقه هفتم مراجعه نمایند.


   شماره تماس: 66948455
   نشانی سایت بانک : WWW.TEJARATBANK.ir
   نشانی سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : www.iets.mporg.ir


   بــــانک تجــــارت
   اداره کـــــارپردازی