بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • آگهی مناقصه شماره 19‏‏‏‏‏‏/1401 با موضوع تهیه و چاپ 10 میلیون برگ فرم نمونه1474
   نوع: مناقصهشماره: شماره 19‏‏‏‏‏‏/1401
   موضوع: آگهی مناقصه شماره 19‏‏‏‏‏‏/1401 با موضوع تهیه و چاپ 10 میلیون برگ فرم نمونه1474
   تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۸/۲۱
   طبقه بندی موضوعی: مناقصه
   مهلت دریافت اسناد :۱۴۰۱/۰۸/۲۹مهلت ارسال اسناد: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
   تاریخ بازگشایی پاکتها: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ 10,000,000 برگ فرم نمونه 1474 ( فرم یک نسخه ای بهم پیوسته بزرگ) مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

   1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1401/08/29 (ساعت 13) می باشد.

   2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز نقدی مبلغ 000,000,2 ریال صرفاً به شماره حساب 01854887 به نام "کارمزد فروش اسناد مناقصه" نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و اصل فیش واریزی را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند. (مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد.)

   3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 2,500,000,000 ریال ( دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) ، به صورت فیش واریزی صرفاً به حساب شماره 01830821 به نام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی به غیر از بانک تجارت می باشد.

   4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت شـرکت کنندگان در مناقصه مذکور روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 راس ساعت 9:30 صبح انجام خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند هنگام بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت شرکت نمایند.

   بر این اساس متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر 1401/08/29 با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به اداره کارپردازی – دایره خرید کالا – واقع در تهران – خیابان آزادی – بین نواب و اسکندری– ساختمان بانک تجارت – طبقه هفتم مراجعه نمایند.


   شماره تماس: 66948455   بـانک تجــارت

   اداره کـارپردازی