|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     آگهی تمدیدمناقصه شماره 8/90 بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 8/90 بانک تجارت درخصوص ارزیابی وضعیت شبکه های LAN و WAN بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 16/5/90 ( ساعت 15 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری سرویس ایاب و ذهاب درون سازمانی پرسنل بانک در تهران و حومه ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 90/4/18 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 25 / 04 /90 ( ساعت 16 ) می ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 9/3/90در ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به سرویس تعمیر، نگهداری وپشتیبانی سیستم های SDH و PDH ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 27/2/90 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 7/3/90 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت ...