بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • مواردی که باعث عدم پرداخت وجه چک توسط بانک می شود

   1-      مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد.
   2-      قلم خوردگی داشته و ظهرنویسی (پشت نویسی) مبنی بر صحت آن نشده باشد .
   3-      چک مدت دار صادر شده باشد.
   4-      مشتری فاقد موجودی و تعیین اعتبار باشد.
   5-      ارائه کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول ( شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کدملی و کارت پایان خدمت) را جهت دریافت وجه نداشته باشد و یا درصورت لزوم ظهرنویسی جهت انتقال انجام نشده باشد.
   6-      مسدود بودن وجوه حساب جاری از طرف مقامات قضایی و ذیصلاح دیگر.
   7-      اعلام صاحب حساب، ذینفع چک و یا مراجع دیگر مبنی بر مفقودی ، کلاهبرداری ، جعل، سرقت برای چکهای خاص و یا کل دسته چک مشتری.
   8-      عدم تطبیق امضاء صادرکننده،
   تبصره: صاحب حساب طبق قانون حق ندارد چک را طوری تنظیم نماید که در بانک قابل پرداخت نباشد.
   اقدامات لازم درصورتیکه چک قابل پرداخت نباشد و یا قسمتی از آن قابل پرداخت باشد:
   تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت چک
   در موارد ذیل دارنده چک می تواند با ارائه چک به بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید.
   1-      کسر موجودی : هنگام ارائه چک به بانک در حساب صادرکننده به میزان وجه چک موجودی نباشد.
   2-       حساب جاری صادر کننده چک از طرف مراجع ذیصلاح و یا مراجع قضایی مسدود شده باشد.
   3-      واحدهای بانک بنا به دلایلی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی ، ضمانتنامه ضبط شده و یا بدهکار بودن مشتری به بانک مانده حسابجاری مشتری را مسدود نموده باشند. ( واحدهای بانک می توانند تا 48 ساعت حسابجاری رامسدود نمایند و پس از 48 ساعت باید تعیین تکلیف گردد.)
   4-       عدم مطابقت امضاء‌ صادرکننده طبق نمونه امضاء موجود در بانک. ( طبق عرف در بانکداری)
   5-      تقدم تاریخ چک (بانکها ملزم به پرداخت چکهای وعده دار نیستند ، در صورت تقاضای دارنده چک موظف هستند به همان دلیل گواهی عدم پرداخت صادر نمایند.)
   6-      مخدودش بودن متن چک ، اگر در ظهر چک صحت آن توسط صادرکننده تائید نشده باشد .
   7-      مغایرت مبلغ عددی و حروفی چک ( در صورتیکه دارنده چک مبلغ کمتر را طلب نماید ، اگر وجه آن در حساب صادر کننده چک موجود باشد و سایر شرایط نیز رعایت گردد مبلغ کمتر قابل پرداخت هست.)
   8-      بسته بودن حسابجاری مشتری به دلیل صدور چک بلامحل که منجر به صدور کیفر خواست شده باشد ( از طریق بانک مرکزی اعلام می گردد) و یا بسته شدن حسابجاری به دلیل دیگر حتی به تقاضای مشتری، در تمامی موارد فوق به همان دلایل ، بانک باید بنا به تقاضای دارنده چک و یا چکهای ارسال شده توسط سایر بانکها از طریق کلر( کلرینگ ) اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت نماید.


   چنانچه چک برگشت شده منجر به صدور کیفر خواست گردد بانکها تا سه سال از افتتاح حسابجاری برای فرد مورد نظر خودداری می نماید. چنانچه صادر کننده چک وجه چک بی محل را واریز و یا رضایت دارنده را جلب نماید می تواند مراتب را کتباً از طریق دادگستری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانک مرکزی نیز به بانکها اعلام تا از لیست صادر کنندگان چکهای بلامحل حذف گردد.


    تبصره1: بابت صدور هر برگ اصل گواهینامه عدم پرداخت چک مبلغی طی تعرفه سالیانه از صاحب حساب اخذ خواهد شد.
   تبصره 2: برای هر برگ چک صرفاً یکبار گواهینامه عدم پرداخت صادر می گردد لیکن صدور گواهینامه المثنی با مشخصات قبلی بلامانع می باشد.