|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 29 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • سپرده قرض الحسنه جاری

     سپرده قرض الحسنه جاری

     شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
     شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
     حساب جاری - کارت
     نحوه واریز و برداشت از حساب جاری
     قوانین چک
     قوانین مرتبط
     چکهای بنفش رنگ طرح صیاد
     سوالات حوزه چک

     شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی

     متقاضی 18 سال تمام و دارای اهلیت ( بالغ، عاقل، رشید) قانونی باشد.
     سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.
     معرف داشته باشد (حداقل یک نفر از مشتریان که نزد یکی از شعب بانک تجارت حساب جاری دارد)
     متقاضی جزء صادر کنندگان چک های بلامحل نباشد (بانک ها مکلفند همه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدورکیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند) و استعلام از بانک مرکزی توسط مسئول افتتاح حساب جاری شعبه.
     ارائه مدارک شناسایی معتبر عکس دار( شناسنامه، کارت ملی) و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است (درصورت توضیحات کپی از صفحه مربوطه)
     ارائه مدارک کسب و یک برگ فتوکپی از آن
     تکمیل فرم افتتاح حساب جاری (در یک نسخه) توسط مشتری و امضای آن در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن (تاییدیه مبنی بر صحت آدرس ارائه شده از طرف معرف مطالبه شود)
     مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری و امضای برگ مربوطه

     شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی

     1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب جاری در مورد اشخاص حقیقی
     2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت در خصوص شرکت های غیر سهامی و یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است.
     3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد:
     الف ـ نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت .
     ب ـ مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
     ج ـ مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل (مدیران اجرایی).
     د ـ در اساسنامه حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد.
     ه ـ مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
     ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکت ها.
     4- ارائه شناسنامه عکسدار مدیران شرکت و کپی کارت ملی ایشان.
     توضیح : مدیران می توانند همه مدارک فوق الذکر را ضمیمه نامه کرده و به شعبه ارسال کنند و طی آن تقاضای افتتاح حساب کنند تا پس از استعلام، با حضورشان نسبت به افتتاح حساب اقدام شود.
     5- بررسی لیست سیاه و استعلام از بانک مرکزی با نام شرکت (با درج مشخصات حقوقی) و با نام هر یک از مدیران( امضاداران ) توسط مسئول مربوطه.
     6- تکمیل فرم های مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی (در یک نسخه)، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران.
     7- مطالعه وقبول مقررات و شرایط عمومی حساب مزبور توسط مدیران، امضاء آن و ممهور به مهر شرکت کردن.
     هر یک از صاحبان امضای مجاز شرکت در صورتی می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض کنند که در اساسنامه تصریح و حق توکیل به غیر قید شده باشد، مادامی که شرکت تغییرات حاصله در هیات مدیره و یا هر گونه تغییر را به اطلاع بانک نرسانده باشد و همچنین اختیارات هیات مدیره نیز منقضی نشده باشد چک ها و اسناد صادره شرکت با امضاهای مجاز قبلی از نظر بانک معتبر و نافذ و قابل اجرا است و به مجرد اطلاع از تغییرات مذکور باید نمونه امضا تجدید شود و اسناد مدارک ثبتی نیز اخذ شود.

     تبصره: مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد کنند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و هرگونه تغییر آدرس را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیات مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.

     نحوه برداشت از حساب:

     برداشت وجه از حسابهای جاری در همه شعب، به صورت نقدی و انتقالی امکان پذیر است.
     استفاده از چک عمومی برای حسابهای جاری تنها در شعب دارنده حساب مقدور است.
     بابت برداشت وجه از هر برگ چک، مبلغی برای کارمزد مطابق تعرفه سالیانه بانک از دارنده چک اخذ خواهد شد.
     سایر موارد:
     امکان صدور صورتحساب برای دارندگان حساب جاری سحر توسط همه شعب دارای، ایجاد شده است. بدین منظور شعب براساس درخواست کتبی صاحبان حساب که حضوراً ارائه می شود و پس از کنترل امضاء نسبت به تهیه صورتحساب اقدام می کنند. دریافت دسته چک جدید صرفاً از طریق شعبه دارنده حساب امکان پذیر است.

     حساب جاری - کارت

     به منظور گسترش و ترویج بانکداری الکترونیک از طریق ارائه ابزارهای پرداخت الکترونیکی، امکان افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری با ابزار پرداخت کارت (بدون ارائه دسته چک) در تمامی شعب فراهم شده است.

     شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب جاری کارت

     - داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
     - حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده (21) "قانون صدور چک"
     تبصره- اعطای دسته چک صرفاً منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.
     ارائه کارت ملی به همراه شناسنامه و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است (در صورت توضیحات کپی از صفحه مربوطه)

     ارائه مدارک کسب و یک برگ فتوکپی از آن

     تکمیل فرم افتتاح حساب جاری (در یک نسخه) توسط مشتری و امضای آن در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن (تاییدیه مبنی بر صحت آدرس ارائه شده از طرف معرف مطالبه شود)
     تکمیل فرم درخواست تجارت کارت
     مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری و امضای برگ مربوطه
     تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی
     اعلام آدرس دقیق با کد پستی

     نحوه واریز و برداشت از حساب جاری

     واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چک های وصولی انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است.

     شرایط نحوه برداشت از حساب جاری

     برداشت از حساب جاری به چند طریق انجام می شود:

     الف) توسط چک :

     چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر کرد. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
     آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می شود و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی (کارت ملی) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه کند. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی کند).

     ب) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :

     هر شعبه دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود دارند (به دلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می کنند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج کردن برگ دسته چک عمومی از شعبه نیست.

     قوانین مرتبط

     قوانین مرتبط با حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری

     افتتاح دو یا چند حساب برای یک نفر
     استعلام حساب جاری
     تحویل دسته چک
     وکیل در حساب جاری
     مسدودی و بستن حساب جاری
     دلیل عدم پرداخت چک توسط بانک
     اقدامات کیفری از طریق دادگاه ها
     اقدام حقوقی
     اقدام از طریق اجری ثبت
     پرداخت قسمتی از وجه چک
     رفع سوء اثر از چکهای برگشتی
     فوت مشتری

     استعلام حساب جاری

     انجام استعلام قبل از افتتاح حساب جاری یا اعطای تسهیلات، یکی از وظایف مهمی است که بانک ها مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به آن بوده و انجام سریع و صحیح آن نقش بسیار مهمی در سلامت سیستم پولی و بانکی کشور، جلوگیری از تضییع حقوق آحاد مردم و در نتیجه افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به سیستم بانکی دارد.
     شعب بانک در مراحل کار اقدام به استعلام از سامانه چک برگشتی که دارای بانک اطلاعاتی جامع از صاحبان چک های برگشتی و افراد کلاهبردار که دارای سوابق کیفری هستند می کند.
     در خصوص اشخاص حقوقی شرکت علاوه بر استعلام با نام و مشخصات شرکت، از همه اعضاء هیئت مدیره و صاحبان امضاء نیز استعلام به عمل می آید. بدیهی است چنانچه یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره دارای سابقه صدور چک بلامحل باشند، افتتاح حساب جاری بنام شرکت، تا رفع سوء اثر از همه سوابق به هیچ عنوان مجاز نیست.
     برای افتتاح حساب مشترک (بنام بیش از یک نفر) استعلام بر اساس مشخصات همه افراد متقاضی صورت می پذیرد.
     پاسخ استعلامهای صورت گرفته از متقاضیان فقط تا 15 روز از تاریخ استعلام دارای اعتبار می باشند. لذا در صورتی که طی مدت مذکور نسبت به افتتاح حساب یا اعطای تسهیلات برای شخص مورد استعلام اقدام نشود، عمل استعلام باید مجدداً صورت پذیرد.
     چنانچه فردی دارای سابقه چک برگشتی در بانک مرکزی باشد بر اساس ماده 21 قانون صدور چک، افتتاح حساب تا 3 سال پس از کیفر خواست اکیداً ممنوع است.

     تحویل دسته چک

     بابت هر جلد دسته چک مبلغی طی تعرفه سالیانه اخذ و پس از درج نام و نام خانوادگی مشتری و شماره حساب مربوطه در پایین هر برگ، دسته چک تحویل مشتری می شود.
     تحویل دسته چک صرفا به شخص صاحب حساب امکان پذیر بوده و درصورت در خواست دارنده حساب گیرنده دسته چک باید به بانک معرفی شود.تحویل دسته چک های بعد، به مشتری منوط به موارد ذیل است:
     الف: دارنده حساب فاقد سابقه چک برگشتی باشد.
     ب: تعیین تکلیف حداقل80% از چک های صادره آخرین دسته چک تحویلی

     انجام امور بانکی توسط وکیل:

     اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انجام کارهای بانکی خود را به وکیل محول کنند مشروط بر اینکه:
     وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و انجام کارهای بانکی به طور کامل در وکالتنامه قید شده و نسخه ای از آنرا به بانک تسلیم و مشخصات و نمونه امضاء وکیل نیز در فرم افتتاح حساب درج شود.
     در مورد اشخاص حقوقی انجام کار بانکی شرکت یا اختیارات هر یک از مدیران درصورتی توسط وکیل قابل انجام است که اولاً موضوع وکالت در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد ثانیاً وکالتنامه رسمی در دفاتر رسمی ثبت و نسخه ای به بانک ارائه و طبق بند فوق انجام پذیرد.
     در همه مواردی که شعب به استناد وکالتنامه، تقاضای مشتریان (اعم از حقیقی و حقوقی) را برای افتتاح حساب جاری مورد بررسی قرار می دهند قبل از تحویل دسته چک به این عده از متقاضیان، وضعیت وکیل از نظر وجود یا عدم چک برگشتی از بانک مرکزی استعلام خواهد شد.

     مسدودی و بستن حساب جاری

     بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع ذیصلاح:

     علاوه بر مواردی که در قانون چک برای مسدود کردن موجودی حساب مشتریان پیش بینی شده است مراجع صلاحیتدار قضائی می توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر کنند و یا از وضع حساب آنها کسب اطلاع کنند. بانک ها ناگزیر به اجرای احکام صادره یا دستورات قضائی هستند.
     حسابهای جاری که براساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستور العمل های بانک مذکور افتتاح شده است به ترتیب ذیل قابل بستن خواهد بود:
     دستور مراجع قضایی
     دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
     تقاضای مشتری
     داشتن بیش از یک چک برگشتی که منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد تا سه سال
     در خصوص بند3 ذکر این نکته ضروری است که در صورتیکه مشتری شخصا تقاضای بستن حسابجاری خود را انجام دهد باید بقیه چک های مصرف نشده را به شعبه مسترد کند.

     دلایل عدم پرداخت چک

     مواردی که باعث عدم پرداخت وجه چک توسط بانک می شود:
     تبصره1: بابت صدور هر برگ گواهینامه عدم پرداخت چک مبلغی طی تعرفه سالیانه از صاحب حساب اخذ خواهد شد.
     تبصره2: برای هر برگ چک صرفاً یکبار گواهینامه عدم پرداخت صادر می شود لیکن صدور گواهینامه المثنی با مشخصات قبلی بلامانع است.

     اقدامات قانونی در رابطه با چک برگشتی:

     قبل از هرگونه اقدام در مورد چک برگشتی توسط مشتری باید مندرجات مربوط به فرم برگشتی به مهر و امضاء مسئول شعبه رسیده باشد، در مورد چک به سه طریق می توان اقدام کرد.
     کیفری
     حقوقی
     از طریق اجرای ثبت

     اقدامات کیفری از طریق دادگاه های عمومی:

     الف ) تهیه شکوائیه و تقدیم به دادگاه و پرداخت هزینه به دادگاه براساس تعرفه مصوب.
     ب ) دادگاه پس از دریافت شکوائیه و اخذ هزینه نسبت به صدور اخطاریه برای امضاء کننده چک و ابلاغ آن اقدام و درصورت عدم پرداخت وجه چک نسبت به صدور برگ جلب متهم اقدام خواهد کرد.
     ج ) اخذ برگ جلب امضاء کننده چک.
     د ) مراجعه دارنده چک (ذینفع) به نیروی انتظامی محل و هماهنگی در برای دستگیری متهم.
     هـ ) صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی به اتهام.

     اقدام حقوقی راجع به چک:

     در این روش تهیه و تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه با پرداخت هزینه های مربوطه با توجه به خواسته همانند سفته اقدام خواهد شد.

     اقدام از طریق اجرای ثبت:
     با مراجعه به ثبت محل، درخواست صدور اجرائیه به مبلغ مورد مطالبه به عمل می آید، اجرائیه صادره از طریق ثبت محل به مدیون ابلاغ و سپس پیگیری اجرائیه بعهده بستانکار است، در هریک از مراحل فوق وصول مطالبات بانک منوط به شناسائی و معرفی اموال بدهکار به دادگاه و یا اجرای ثبت و توقیف آن برای سایر مراحل قانونی خواهد بود.

     پرداخت قسمتی از وجه چک:


     در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد، دارنده چک حق دارد میزان موجود را سئوال کند و یا مبلغ موجودی را نقداً اخذ و نسبت به باقیمانده وجه چک تقاضای گواهی عدم پرداخت کند.
     در صورتیکه دارنده چک بخواهد وجه موجود در حساب جاری صادرکننده چک را دریافت و نسبت به بقیه آن گواهی عدم پرداخت اخذ کند، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک طی سند پرداخت نقدی بپردازد. دارنده چک باید ضمن درج مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس و امضاء در ظهر چک و سند بانک وقید کردن مبلغ دریافتی چک را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک طی سند پرداخت نقدی پرداخت و نسبت به بقیه مبلغ که کسر موجودی محسوب می شود گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت نشده صادر و به دارنده چک تحویل دهد.
     چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود و در صورت مراجعه مجدد دارنده این نوع گواهینامه و موجود بودن وجه کسری در حساب صادرکننده چک، بانک مکلف است با اخذ گواهینامه مربوطه وجه آنرا از حساب صادرکننده برداشت و به ذینفع پرداخت کند، این امر می تواند چندین بار صورت پذیرد.

     اقدامات لازم برای رفع سوء اثر از چک های برگشتی:

     مشتریان برای رفع سوء اثر از چک هایی گواهی عدم پرداخت برای آنان صادر شده، باید یکی از مدارک ذیل را به شعبه مربوطه تحویل کنند:
     - ارائه تصویر صورتحسابی که متضمن انعکاس پاس شدن چک برگشت خورده از حساب جاری باشد
     - ارائه لاشه چک برگشت شده .
     - ارائه رضایت نامه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی، از شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است.
     تبصره 1- چنانچه ذینفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می کند.
     تبصره 2- چنانچه‌ ذینفع چک، شخص حقوقی غیردولتی باشد، بانک با دریافت رضایت‌نامه محضری صاحبان امضای مجاز یا وکیل شخص حقوقی مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می کند.
     - مسدود کردن مبلغ چک برگشت شده در حساب به مدت 1 سال.
     - حکم برائت یا قرار منع موقوفی تعقیب، صادره از ناحیه مراجع قضایی ذیصلاح مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی یا ارائه نامه رسمی از سوی واحد اجرای احکام مرجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ چک
     توجه : نامه مراجع قضایی درخصوص اعلام شکایت صاحب حساب به مراجع قضایی به هیچ عنوان نمی تواند ملاک اقدامی برای رفع سوء اثر چک واقع شود و صرفا حکم قطعی دادگاه در این خصوص مبنی بر خاتمه عملیات دادرسی یا برائت صاحب حساب ملاک عمل خواهد بود.
     - ارایه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183 "آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی"مبنی بر "اجرای چک" (با ذکر مشخصات اصل چک)
     - سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده
     به منظور رفع سوء اثر بابت هر برگ چک طبق تعرفه سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، کارمزد از مشتری اخذ و به حساب درآمد شعبه منظور خواهد شد.

     فوت مشتری:

     فوت اشخاص حقیقی موجب بستن حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می شود. پرداخت چک های صادره متوفی تا قبل از تاریخ فوت هیچگونه مسئولیتی برای بانک ایجاد نمی کند.
     (تاریخ صدور چک بر طبق ضوابط صحیح باشد و پس از آگاهی کامل و تعیین تاریخ قطعی صاحب حساب، پرداخت وجه چک هایی که تاریخ صدور آن قبل از تاریخ فوت باشد مانعی ندارد ولی بعد از آن پرداخت نخواهد شد.)
     بانک ها و سایر موسسات مجاز نخواهد بود به مفاد وصیتنامه ای ترتیب اثر دهند، مگر اینکه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر اینکه وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وارث به اداره دارائی تسلیم شده است ارائه شود.

     پرداخت وجه به وراث

     وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه به بانک ها اجازه داده است که تا مبلغ مصوب در هر سال را از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول آن بدون ارائه انحصار وراثت برای هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت کنند.
     بقیه موجودی متوفی در بانک درصورتی به وراث پرداخت می شود که مدارک ذیل را ارائه دهند.
     گواهی حصر وراثت
     مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
     ارائه شناسنامه عکس دار وراث
     در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد.
     شعبه می باید مانده موجودی حساب های متوفی را به حساب مانده های مطالبه نشده متوفیان منتقل کند.
     در خصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به مانده های مطالبه نشده متوفی منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری کند.

     دیون موجل (بدهی که سررسید آن نرسیده):

     درصورت فوت چک های به تاریخ سررسید بعد از تاریخ فوت مشتری قابل پرداخت نیست و در صورت ارائه به شعبه باید گواهینامه عدم پرداخت فوت صاحب حساب صادر شود.

     چکهای بنفش رنگ طرح صیاد

     از ابتدای سال 1400و با راه اندازی سامانه صیاد (پیچک)، چک های بنفش رنگ در شعب توزیع و به مشتریان متقاضی دریافت دسته چک از برگه چک های مزبور ارائه شد. برای صدور چک های بنفش رنگ، صادر کننده باید از طریق سامانه صیاد که قابل دسترس در درگاه های خدمات الکترونیک موبایل بانک، اینترنت بانک و ... (بانک دارنده حساب) بوده و یا با مراجعه به شعبه، نسبت به ثبت درخواست صدور چک اقدام کند. ذینفع چک نیز باید برای تایید دریافت، از طریق درگاه های فوق الذکر نسبت به تأیید چک اقدام کند.

     چک صیاد     سوالات حوزه چک