بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • بخش ساختمان

   بخش ساختمان

   1- مسکن انفرادی
   2- طرحهای ایجادی و توسعه ای ساختمان تجاری و انبوه سازی مسکن

   مشارکت مدنی ساختمان

   تعریف مشارکت :
   در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی بانک و مشتری به صورت مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
   بانک تجارت به منظور تشویق در نوسازی و ایجاد واحدهای مسکونی انفرادی با متقاضیان احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، مشارکت مدنی می کند.
   اعضای شرکت های تعاونی مسکن در چارچوب مقررات فقط به طور انفرادی می توانند با حصول موافقت شرکت تعاونی مربوطه و سازمان واگذار کننده زمین با بانک مشارکت مدنی کنند.

   شرایط متقاضی (شریک) :
   دارای اهلیت قانونی بشرح زیر باشد:

   عاقل، بالغ و رشید باشد.
   قصد و رضای انجام مشارکت را داشته باشد.
   ممنوعیتی در تصرف اموال خود نداشته باشد.
   امکانات مالی برای انجام تعهد و توانایی خرید سهم بانک را به صورت نقد یا اقساط پس از تکمیل ساختمان، طبق مفاد قرارداد داشته باشد.

   مدارک و مجوزهای لازم برای انعقاد قرارداد:
   نقشه تائید شده ساختمان
   پروانه معتبر ساختمان صادره توسط شهرداری ها
   در صورت لزوم گواهی عدم خلاف در مورد مشارکت در تکمیل ساختمان
   در مورد زمینهای فاقد سند مالکیت ثبتی علاوه بر در اختیار گرفتن اصل سند مالکیت دستی، اخذ سایر مجوزات از ارگانهای ذیربط

   شرایط اعطای تسهیلات :
   انعقاد قرارداد مشارکت مدنی محضری و حبس سند طی مفاد آن قرارداد.
   عدم تکمیل واحدها در زمان انعقاد قرارداد.
   پرداخت سهم الشرکه بانک حداقل طی 3 مرحله
   تامین سهم الشرکه مشتری به صورت غیر نقدی و ارزیابی آن توسط بانک
   پرداخت آخرین مرحله سهم الشرکه بانک با اخذ گواهی عدم خلاف
   سقف اعطای تسهیلات طبق تعرفه های بانک
   مدت قرارداد متناسب با مدت ساخت
   نرخ : نرخ سود مطابق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
   آزاد بودن سند مالکیت
   عدم پیشرت فیزیکی بیشتر از 80 درصد در زمان انعقاد قرارداد

   طرحهای ایجادی و توسعه ای ساختمان تجاری و انبوه سازی مسکن

   مشارکت مدنی طرح ها
   فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در بخش مسکن
   ضمانتنامه
   گشایش اعتبار اسنادی
   اجاره به شرط تملیک

   مشارکت مدنی طرحها

   تعریف
   مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد.
   بانک تجارت به منظور تشویق در نوسازی و ایجاد واحدهای مسکونی انفرادی با متقاضیان احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، مشارکت مدنی می کند.
   اعضای شرکت تعاونی مسکن در چارچوب مقررات فقط بطور انفرادی می توانند با حصول موافقت شرکت تعاونی مربوطه و سازمان واگذارکننده زمین با بانک مشارکت مدنی کنند.

   شرایط متقاضی:
   داشتن اهلیت قانونی
   نداشتن چک برگشتی و دیون معوق نزد سیستم بانکی
   توانایی تسویه در پایان قرارداد مشارکت و یا در صورت موافقت بانک توانایی بازپرداخت اقساط در زمان فروش اقساطی

   مدارک و مجوزهای لازم برای انعقاد قرارداد:
   نقشه تائید شده ساختمان
   پروانه معتبر ساختمان صادره توسط شهرداری ها
   درصورت لزوم گواهی عدم خلاف در مورد مشارکت در تکمیل ساختمان
   درمورد زمینهای فاقد سند مالکیت ثبتی علاوه بر در اختیار گرفتن اصل سند مالکیت دستی، اخذ سایر مجوزات از ارگانهای ذیربط

   شرایط ملک:
   ملک معرفی شده باید مفروز، دارای سند یا برگ واگذاری سازمان زمین شهری یا شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه، قابل ارتهان بوده و در رهن و وثیقه نباشد و یا زمین از طرف سازمان اوقاف به اجاره واگذار شده باشد.
   مشخصات و ابعاد زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری زمین و یا اجاره نامه اوقاف مطابقت داشته باشد.
   ملک معرفی شده باید در محدوده خدمات شهری قرار داشته باشد و یا از لحاظ امکانات سکونت از خدمات آب و برق شهرکهای احداث شده، طبق مجوز استانداریها استفاده کند.

   شرایط مشارکت مدنی:
   میزان سهم الشرکه بانک و شریک براساس ضوابط و مقررات جاری از طرف بانک به شرح زیر تعیین خواهد شد:
   در مورد احداث ساختمان، برآورد (ارزیابی) بانک
   در مورد تکمیل ساختمان، براساس گزارش ارزیابی و باتوجه به ارزش اعیانی موجود در ملک و برآورد هزینه تکمیل ساختمان. حداقل سود پیش بینی شده نسبت به سهم الشرکه بانک طبق نرخهای کمیسیون اقتصادی دولت در بخش مسکن (برای مالک اصلی) خواهد بود.
   حداکثر درصد مشارکت بانک در هر واحد مسکونی معادل 80% سرمایه مشارکت و در مورد زمینهای فاقد سند مالکیت ثبتی تا مبلغ 8.000.000 ریال است.
   شریک باید در مدت تعیین شده توسط ارزیاب، عملیات ساختمانی را به اتمام رساند. این مدت توسط بانک از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین می شود.
   شریک باید حق انتفاع از زمین ملکی، استیجاری یا واگذاری سازمان زمین شهری خود را نسبت به سهم الشرکه بانک به مدت 5 سال در ازای دریافت مبلغ 1000 ریال به بانک صلح کند و عقد صلح بر این مبنا جاری شود.
   مشارکت مدنی برای احداث یا تکمیل چند واحد مسکونی در یک یا چند پلاک تجمیع شده با چند نفر با شرایط زیر مقدور خواهد بود:
   تعداد شرکا باید حداقل برابر تعداد واحدهای مسکونی باشد و قرارداد مشارکت به امضای تمامی شرکا برسد.
   هر واحد مسکونی باید مستقلاً قابل سکونت یک خانواده باشد.
   شرکای قرارداد مشارکت باید کتباً تعهد کنند ساختمان مورد مشارکت را تفکیک نموده و بین خود تقسیم کنند.
   سهم الشرکه بانک پس از پایان عملیات ساختمانی و امضای قرارداد تفکیکی بین آنها، به نسبت سهم تسهیلات اعطایی در هر واحد مسکونی تعیین و به شرکا واگذار می شود.
   شرکای قرارداد مشارکت باید کتباً تعهد کنند که از واحدهای ساخته شده استفاده شخصی کنند.

   تعهدات شریک:
   شریک حق ندارد در دوران مشارکت، مورد مشارکت را کلاً یا جزئاً به تصرف دیگری درآورد و همچنین حق ندارد تحت هیچ عنوان حقوقی از جمله اجاره، وکالت و غیره برای دیگری در آن ایجاد حقی بکند.
   پس از پایان عملیات ساختمانی، سهم الشرکه بانک را براساس مبلغ تعیین شده توسط بانک، به صورت نقد خریداری کند. موضوع فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، صرفاً در صورت وجود منابع و موافقت بانک بلامانع است.
   کار احداث یا تکمیل ساختمان را طبق نقشه مصوب در مهلت تعیین شده راساً انجام دهد و بانک در این مورد هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت.

   مراحل اعطای تسهیلات:
   پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل گردید اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد:
   مشتری به شعبه مراجع نموده و تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات روی فرم مربوط منعکس و به همراه مدارک لازم (کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و سند زمین، نقشه تائیدشده، پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف در مورد ساختمانهای نیمه تمام و ... ) به شعبه تحویل می دهد.
   سهم الشرکه بانک طی سه مرحله پس از ارزیابی های لازم باتوجه به پیشرفت کار به حساب مشتری واریز می شود.
   پس از اتمام عملیات ساختمانی ارزش نقدی سهم الشرکه بانک به همراه سود دوران مشارکت مدنی، براساس نرخهای مصوب تعیین گردیده و بعنوان قیمت فروش نقدی سهم الشرکه بانک به مشتری اعلام می شود.
   ضمناً در صورت درخواست مشتری مبنی بر فروش اقساطی سهم الشرکه بانک و در صورت موافقت بانک، قرارداد فروش اقساطی به امضاء طرفین رسیده و مورد مشارکت همزمان با ابطال مشارکت مدنی به رهن بانک در می آید.

   فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در بخش مسکن

   تعریف
   واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی ماهیانه در سررسید پرداخت شود.
   بانک تجارت در برای ایجاد تسهیلات مناسب و تشویق عامه مردم در امر احداث مسکن، سهم الشرکه خود در مشارکتهای مدنی احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی را طبق ضوابط زیر، بصورت اقساطی به فروش می رساند.
   بهای فروش اقساطی سهم الشرکه بانک عبارت خواهد بود از بهای فروش نقدی سهم الشرکه بعلاوه سود فروش اقساطی
   مدت بازپرداخت بهای فروش اقساطی سهم الشرکه بانک 7 تا 15 سال است.
   بانک بهای فروش اقساطی سهم الشرکه خود را بصورت اقساط ماهانه دریافت خواهد کرد.
   واحدهای مسکونی مورد مشارکت پس از فروش سهم الشرکه بانک در یکی از دفاتر اسناد رسمی که از طرف بانک تعیین می شود در رهن بانک قرار گرفته و تا واریز تمامی بدهیهای خریدار در رهن بانک باقی خواهد ماند. تمامی هزینه های ثبتی، مالیاتی و هرگونه عوارض شهرداری برعهده بدهکار (گرو دهنده) خواهد بود.
   واحدهای مسکونی مورد رهن، همه ساله تا واریز تمامی بدهیهای خریدار حداقل معادل 120% مانده بدهی به نفع بانک و به هزینه خریدار، بیمه تمام خطر می شود.
   در صورتیکه خریدار قبل از پایان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده بدهی خود بکند، نسبت به باقیمانده مدت از تخفیف لازم برخوردار خواهد شد.
   خسارت تادیه دین با نرخی به میزان نرخ سود متعلقه به اضافه 6% در سال نسبت به اقساط و سایر دیون عقب افتاده خریدار محاسبه و از وی دریافت خواهد شد.
   در صورتیکه خریدار به هریک از تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند قرارداد مربوطه فسخ و مطالبات بانک به دین حال تبدیل و از خریدار استیفاء می شود.

   تعهدات خریدار سهم الشرکه:
   خریدار نمی تواند مورد رهن را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک کلاً یا جزئاً اجاره دهد و یا حقی از حقوق خود را به هر صورت به دیگری انتقال دهد و یا آنکه به هر نحوی از انحاء در ملک مورد رهن، برای دیگری ایجاد حق کند.
   برای ایجاد هر گونه تغییر در مورد رهن، اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک الزامی است.
   اقساط تعیین شده در قرارداد را بطور منظم و در سررسیدهای مقرر در قبال اخذ رسید به بانک پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، باید نسبت به مبالغ پرداخت نشده جریمه تاخیر تادیه دین به بانک بپردازد.
   در صورت بیمه نمودن کالای مورد معامله توسط بانک هزینه های متعلقه به عهده مشتریان بوده و باید نقداً واریز شود.

   ضمانتنامه

   تعریف
   به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد.
   بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می کند درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
   ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است.

   انواع ضمانتنامه های بانکی:
   ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
   ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
   ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
   ضمانتنامه گمرکی
   ضمانتنامه حسن انجام کار
   ضمانتنامه تعهد پرداخت
   ضمانتنامه پیش پرداخت
   ضمانتنامه متفرقه تمامی شرکت های خدماتی و یا پیمانکاری (یا اشخاص حقیقی) می توانند از خدمات صدور انواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک است.

   انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
   وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
   تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
   تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
   سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
   معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.
   مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانتنامه بانکی:
   اساسنامه شرکت
   آگهی تاسیس
   آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
   گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
   کارت بازرگانی
   اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
   صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
   تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
   کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
   لیست ماشین آلات و سائط نقلیه
   تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای پیمانکاری

   گشایش اعتبار اسنادی

   تعریف
   به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه در بخش ساختمان بانک تجارت از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند.
   در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

   مدارک مورد نیاز:
   مدارک ثبتی شرکت و کپی شناسنامه مدیران و سهامداران عمده
   تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای پیمانکاری
   پروانه بهره برداری
   کارت بازرگانی
   پروفرمای ماشین آلات خارجی
   صورت های مالی دو سال قبل
   تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
   فرم ثبت سفارش

   اجاره به شرط تملیک

   تعریف تهیه و واگذاری اموال منقول و غیر منقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره شود.
   بانک تجارت براساس ماده 10 از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث می کند.
   شرایط متقاضی:
   دارا بودن اهلیت قانونی
   داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن توانایی لازم برای پرداخت اجاره بها
   نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)
   شرایط تسهیلات
   نوع مصرف: برای اموال منقول و غیر منقول
   مدت : میان مدت و بلندمدت
   حداکثر تسهیلات : 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک
   هزینه های نقل و انتقال اموال غیر منقول در دفترخانه به عهده مشتری است.
   بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
   عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
   مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هرنوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.

   شرایط اموال مورد اجاره:
   از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
   طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
   اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.

   مراحل اعطای تسهیلات:
   ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه
   پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
   واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل 20 درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات. ارائه وثایق مورد نظر بانک
   تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود
   انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.
   قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در برای پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین است.
   نحوه تسویه قرارداد:
   با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به تمامی تعهدات خود درطول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.

   آخرین تاریخ به روزرسانی: دی ماه 1400