بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

   
 
  • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

   سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

   به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که به قصد انتفاع به بانک سپرده می شود و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده طبق موازین قانونی پولی و بانکی کشور، وکیل سپرده گذار در استفاده آن در عملیات مجاز بانکی طبق دستورالعمل اجرایی هریک از امور مزبور با رعایت سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا ، برای سود آوری بکار خواهد گرفت.
   افتتاح حساب برای اشخاص ایرانی حقیقی، بیسواد، حقیقی (مشترک)، حقوقی، محجور و اطفال صغیر (توسط مادر و افراد غیر از ولی، وصی و قیم) مجاز است. همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم، اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم، اشخاص حقوقی خارجی مقیم، اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم،اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) ،اشخاص سیاسی خارجی، اشخاص سیاسی خارجی ویژه نیز با ارائه مدارک مربوطه می توانند سپرده کوتاه مدت افتتاح شود.

   شرایط عمومی سپرده گذاری بلند مدت

   بانک تجارت به وکالت و وصایت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توکیل به غیر، وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) به طور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله پس از کسر حق الوکاله و حق الوصایه و یا با داشتن حق مصالحه، طبق آئین نامه و مقررات مربوط، به تناسب مبلغ و مدت به سپرده گذار یا قائم مقام وی پرداخت می کند.
   سهم سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بر اساس ضوابط و مصوبات مراجع پولی و بانکی کشور (شورای پول و اعتبار)، در هر سال بطور علی الحساب محاسبه و ماهیانه پرداخت خواهد شد و تسویه حساب نهایی در هنگام ابطال یا پس از سررسید با دارنده سپرده به عمل خواهد آمد.
   در صورتیکه سپرد‌ه‌های سرمایه گذاری مدتدار قبل از سررسید ابطال شوند، روز افتتاح حساب های مذکور در محاسبه سود درنظر گرفته می‌شود. بنابراین نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور، نرخ متناظر با مدت ماندگاری (و احتساب روز افتتاح) با کسر نمودن نیم واحد درصد محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می شود.
   نرخ سود علی الحساب سپرده براساس مصوبات مراجع پولی و بانکی کشور (شورای پول و اعتبار ) در هر سال خواهد بود.
   انواع سپرده ها در سررسید، متناوباً برای دوره های بعدی، به مدت قبلی و با مشخصات موجود در چارچوب ضوابط و مقررات بانک، تمدید می شود مگر آنکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.
   بدیهی است از تاریخ تمدید، مشمول شرایط سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت جدید خواهد بود.
   تبصره: به آن دسته از سپرده هایی که بانک مجاز به تمدید آنها نباشد از تاریخ انقضاء سررسید سودی تعلق نخواهد گرفت.
   بانک پرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را تعهد می کند.
   حداقل مبلغ انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت هنگام افتتاح و همچنین ملاک محاسبه و پرداخت سهم منافع متعلقه به آنها تابع ضوابط مربوطه است.
   سهم سود سپرده های سرمایه گذاری که قبل از سررسید مسترد شود، مطابق مقررات موضوعه و به شرح ذیل محاسبه و پرداخت خواهد شد:

   به سپرده هایی که کمتر از یک ماه باطل شود هیچگونه سودی تعلق نخواهد گرفت.
   به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار که قبل از سررسید مسترد شود نیم درصد کمتر از سود مدت نگهداری سپرده در بانک به تعداد کل روزهای سپرده گذاری تعلق می گیرد.
   نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی براساس سودآوری بانک ها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین و تسویه خواهد شد.

   شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت (اشخاص حقیقی)

   دارا بودن اهلیت و سن قانونی 18 سال تمام.
   ارائه شناسنامه عکس دار به همراه کارت شناسایی ملی عکس دار و یا گذرنامه (برای اتباع خارجی ) و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ( درصورت داشتن توضیحات شناسنامه یک برگ کپی از صفحه توضیحات )
   تکمیل و امضاء فرم درخواست افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
   معرفی یا افتتاح یک حساب در بانک تجارت جهت واریز سود ماهانه ( اعم از جاری، قرض الحسنه و یا کوتاه مدت )
   پرداخت حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح حساب

   شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ( اشخاص حقوقی )

   رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی
   ارائه یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و شرکت نامه به ثبت رسیده ( در مورد شرکت های غیر سهامی )
   o در اساسنامه شرکت حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پیش بینی شده باشد.
   ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد:
   o نام و نام خانوادگی، کدملی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره و هیأت عامل شرکت ( مدیران اجرایی)
   o مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حساب های شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
   o مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل ( مدیران اجرایی )
   o مواردی که در اساسنامه تغییر یافته
   ارائه شناسنامه و کارت ملی عکس دار مدیران شرکت و یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه آنها ( طبق آخرین آگهی رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی )
   تکمیل و امضاء فرم قرارداد شرایط عمومی سپرده ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی)
   معرفی یا افتتاح یک حساب در بانک تجارت برای واریز سود ماهانه ( اعم از جاری، قرض الحسنه و کوتاه مدت )

   شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ( مشترک )

   رعایت کامل شرایط افتتاح سپرده گذاری بلند مدت در مورد اشخاص حقیقی
   تکمیل و امضاء فرم قرارداد با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل:
   o نحوه برداشت و ابطال حساب مشخص شود ( منفرداً یا متفقاً )
   o تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هریک از صاحبان حساب موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم شود. ( درصورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود )
   سهم الشرکه و حق برداشت برای حساب معرفی شده جهت واریز سود سپرده مفتوحه (همانند و مطابق شرایط سپرده بلندمدت مربوطه)، بصورت مشترک به نام صاحبان سپرده بلندمدت تعیین شود.
   سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت مشترک باید متناسب با سهم الشرکه صاحبان آن به جزء تقسیم و در سیستم ثبت شود تا درصورت مراجعه یکی از شرکاء و دریافت سهم خود ابطال بخشی از سپرده امکان پذیر باشد.
   دریافت سود توسط اشخاص دیگر (فرزندان، یکی از شرکاء، موسسه خیریه و ... ) در هنگام افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت اعم از انفرادی یا مشترک، با برقراری سرویس "دستور پرداخت مستمر" امکانپذیر است.

   شرایط و نحوه افتتاح حساب توسط پدر یا ولی قهری

   هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند لذا جد پدری می تواند با در قید حیات بودن پدر برای اطفال صغیر فرزند خود حسابهای سرمایه گذاری افتتاح کند. چنانچه در زمان افتتاح حساب قید شود که شخصاً حق برداشت از حساب مذکور را دارد، در این صورت برداشت در این حساب تا رسیدن به سن قانونی منحصراً با جد پدری است. در غیر اینصورت با توجه به سمت ولایت که قانونگذار برای پدر و جد پدری قائل شده است، حق افتتاح و برداشت برای هر دو محفوظ است.

   شرایط افتتاح حساب سپرده بلند مدت توسط مادر

   مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود(اناث 9 سال تمام و ذکور 15 سال تمام)، حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کند. حق برداشت از این حساب تا زمان رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام، فقط با مادر است.
   هرگونه تصرف در اموال صغار و محجوران توسط قیم و امین موقت منوط به اخذ مجوز از دادستان است.

   شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار برای اشخاص خارجی

   اشخاص حقیقی خارجی مقیم

   افتتاح انواع حساب سپرده ای برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) و یا دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است.
   • ‏ اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی ازمدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشوریا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور هستند، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار افتتاح شود.
   شعب می توانند نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از 18 سال توسط پدر و یا جد پدری آنها اقدام شود.

   اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم

   شعب می توانند برای این دسته افراد، منوط به حضور متقاضی در شعبه و ارائه گذرنامه معتبر، حساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار افتتاح شود .
   حداقل سن مجاز جهت افتتاح حساب برای این دسته از افراد 18 سال تمام شمسی است.
   انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان پذیر است و شعب مکلفند در زمان انتقال سپرده در خصوص شناسایی افراد مذکور جهت انتقال با تایید و گواهی مراجع ذیصلاح ( دادگاه ، وزارت امور خارجه و.....) اقدام شود.
   شعبه مکلف است درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان است، صرفاً در همان حوزه، نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام شود.

   اشخاص حقوقی خارجی مقیم

   افتتاح انواع حساب سپرده ای برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم ، مجاز است.
   افتتاح حساب سپرده برای سفارت خانه ها منوط به اخذ تأیید وزارت امور خارجه است.

   اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم

   افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدتدار برای اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم مجاز است.
   در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل، ثبت و اساسنامه شخص مذکورکه به تأیید نمایندگی ایران درکشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد، و حضور صاحبان امضای مجاز در شعبه و احراز هویت آنها الزامی است.

   سایر الزامات

   ارائه همه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی ویژه ممنوع است.
   ارائه خدمات پایه به سایر اشخاص سیاسی خارجی بلامانع است لیکن مراتب باید به قید فوریت به اداره مبارزه با پولشوئی اعلام شود.
   افتتاح حساب جاری برای اشخاص سیاسی خارجی ویژه مطلقاً ممنوع است.
   در صورت انصراف شخص سیاسی خارجی از اخذ خدمات پایه و یا توقف ارایه این خدمات به وی (مثل انسداد حساب، تسویه تسهیلات و ...) لازم است مراتب به اداره مبارزه با پولشوئی اعلام شود.
   ارائه هرگونه کارت الکترونیک و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به دارندگان کارت ویژه اتباع خارجی،کارت خروجی مدت دار ( آمایش) ، ممنوع است.
   شعب باید پس از اسکن مدارک اشخاص مزبور در سیستم پژواک و اخذ کد شناسه فراگیر حقیقی ‏/حقوقی نسبت به افتتاح حساب اقدام شود.
   سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص خارجی در سررسید مربوطه تمدید خواهد شد مگر آن که افتتاح کننده درخواست دیگری داشته باشد.
   در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیرمقیم، اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط بانک قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسط صرافی های مجاز قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است.
   o گواهی‏/رسید بانکی‏/فاکتور ارائه شده باید اصل بوده و ممهور به مهرو امضاءبانک‏/صرافی باشد.
   o در متن فاکتور ارائه شده صادره توسط صرافی مجاز ، باید کد رهگیری سنا درج شده باشد.
   در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر مقیم، افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه پنج هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پولشویی بلامانع است.
   o گردش مالی سالیانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب های اشخاص موضوع این ماده در یک بانک، پس از کسر مانده بستانکار منتقل شده از سال قبل است.
   مبلغ مذکور هر3 سال یک بار براساس تغییر شاخص قیمت های خرده فروشی حسب مورد توسط بانک مرکزی تغییر می کند.
   در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی، رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی الزامی است.
   امکان انتقال سپرده های اشخاص حقیقی صرفاً به بستگان درجه یک سپرده گذار مجاز است.

   ابطال سپرده قبل از سررسید

   درصورتیکه سپرده گذار سپرده خود را قبل از سررسید ابطال کند سهم سود سپرده وی مطابق مقررات و به شرح ذیل محاسبه و پرداخت می شود.
   درمورد سپرده هایی که کمتر از یکماه باطل می شوند، هیچگونه سودی تعلق نخواهد گرفت.
   درصورتیکه سپرده زودتر از 3 ماه ابطال شود. نیم درصد کمتر از سود کوتاه مدت عادی تعلق خواهد گرفت.

   ابطال سپرده در سررسید

   تمامی سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بصورت پیش فرض، توسط سیستم در سررسید تمدید می شوند.
   به منظور ارائه خدمات بهینه تر به سپرده گذاران امکان واریز سود به شماره حساب شخص دیگری ( فرزندان، یکی از شرکاء و موسسه خیریه و ...) از طریق برقراری سرویس "دستور پرداخت مستمر" امکانپذیر است.
   در مواردی که سپرده سرمایه گذاری مدتدار به صورت مشترک افتتاح شده است نیز باید شماره حساب واریز سود آن نیز به صورت مشترک و به نام شرکای افتتاح کننده سپرده سرمایه گذاری مدتدار باشد. لذا چنانچه براساس توافقات حاصله بین شرکاء سود متعلقه باید به حساب یکی از آنان واریز شود، شعب باید از امکان برقراری سرویس "دستور پرداخت مستمر" بر روی شماره حساب مشترک، سپرده گذاران را راهنمایی شود.


   آخرین تاریخ به روزرسانی: شهریور ماه 1402