بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • بخش خدمات و پیمانکاری

   بخش خدمات و پیمانکاری

    • مشارکت مدنی طرح ها
     فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
     ضمانتنامه
     گشایش اعتبار اسنادی

    • مشارکت مدنی طرح ها

     تعریف
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد .
     بانک تجارت در برای گسترش فعالیتهای خدماتی و پیمانکاری قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می کند.

    • شرایط دریافت تسهیلات:
     داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست، مجوز تامین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه
     مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی
     داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک
     افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً 30 درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت )
     اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
     پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
     اخذ وثایق کافی طبق مقررات نرخ سود براساس نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت

    • مدارک مورد نیاز:
     تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و یا توسعه واحدهای خدماتی و یا پیمانکاری
     اساسنامه
     آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
     آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     پروانه (جواز) تاسیس
     کارت بازرگانی
     پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات
     اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
     صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی
     تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )
     ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح
     درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
     صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ایشان
     گواهینامه رتبه بندی (برای طرح های توسعه شرکت های پیمانکار)
     لیست ماشین آلات و لیست وسائط نقلیه (برای طرحهای توسعه شرکت های پیمانکاری)

    • فروش اقساطی سهم الشرکه بانک:

     تعریف
     فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت شود.
     پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری از واحدهای خدماتی و یا پیمانکاری، سهم الشرکه بانک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه بانک توسط شریک، سهم الشرکه بانک (اصل + سود دوران مشارکت مدنی) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.

    • شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک:
     توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
     ترهین محل اجرای طرح با تمامی مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
     بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با تمامی مستحدثات، ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و به نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی
     نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
     نرخ سود مصوب کمیسیون اقتصادی دولت
     مدت قرارداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر 5 ساله

    • ضمانتنامه

     تعریف
     به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می کند درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
     ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است.

    • انواع ضمانتنامه های بانکی:
     ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
     ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
     ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
     ضمانتنامه گمرکی
     ضمانتنامه حسن انجام کار
     ضمانتنامه تعهد پرداخت
     ضمانتنامه پیش پرداخت ضمانتنامه متفرقه
     تمامی شرکت های خدماتی و یا پیمانکاری (یا اشخاص حقیقی) می توانند از خدمات صدور انواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک است.

    • انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
     الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک ها
     ب) -تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
     پ) ـ تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
     ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
     معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

    • مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانتنامه بانکی:
     اساسنامه شرکت آگهی تاسیس
     آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
     گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
     کارت بازرگانی
     اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
     صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
     تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
     کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
     لیست ماشین آلات و سائط نقلیه
     تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای پیمانکاری

    • گشایش اعتبار اسنادی

     تعریف
     به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه در بخش خدمات و یا پیمانکاری بانک تجارت از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند.
     در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

    • مدارک مورد نیاز:
     مدارک ثبتی شرکت، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مدیران و سهامداران عمده
     تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
     پروانه بهره برداری
     کارت بازرگانی
     پروفرمای ماشین آلات خارجی
     صورت های مالی دو سال قبل
     تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
     فرم ثبت سفارش

    • مشارکت مدنی وارداتی
     مشارکت مدنی صادراتی
     جعاله
     گشایش اعتبار اسنادی
     مشارکت مدنی تامین سرمایه در گردش و کالای سرمایه ای

    • مشارکت مدنی

     تعریف
     مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
     بانک تجارت در برای گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش های خدماتی و پیمانکاری، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور را در قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می کند. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز است.
     مدت مشارکت مدنی باتوجه به گردش کار دریک دوره فعالیت مالی کوتاه مدت طبق ضوابط بانک تعیین می شود.

    • مشارکت مدنی وارداتی

    • ضوابط اعطای تسهیلات:
     موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
     ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
     شریک باید در کار موضوع مشارکت، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را برای اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم کند.
     حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
     نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین ودرمتن قرارداد درج می شود.
     تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی ،موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
     پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صرت گیرد دراین صورت درهر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت کنند.

    • هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی وارداتی
     قیمت خرید کالا
     هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
     هزینه حمل و نقل
     هزینه انبارداری
     هزینه های بانکی
     حقوق گمرکی و سود بازرگانی
     هزینه های بسته بندی
     هزینه ثبت سفارش

    • مشارکت مدنی صادراتی

     حداکثر میزان مشارکت:
     درخصوص آن دسته از صادر کنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می کنند حداکثر میزان تسهیلات 70 درصد ارزش ریالی قرارداد است مشروط بر آنکه صدور تعهد نامه ارزی توسط یکی ازواحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد.
     در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادر ت به صدورکالا یاخدمات فنی و مهندسی می کنند حداکثر میزان تسهیلات 90 درصد ارزش ریالی موضوع قرارداد است.

    • مدارک موردنیاز:
     داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
     ارائه تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و درخصوص شرکتها و موسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مذکور باشند
     ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
     نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
     ارائه قرارداد انجام کار درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
     ارائه پروفرمای صادره توسط صادرکنندگان و یا تایید واحد ارزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت

    • جعاله

     تعریف
     جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
     جعاله در بخش های پیمانکاری کاربرد داشته و بانک ها می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله کنند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرارداد پیمانکاری واگذار می شود.
     مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات بانک تعیین می شود.
     قبل از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله باید موضوع عملیات جعاله از سوی بانک در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح مورد نظر باید از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در بانک تجارت گشایش اعتبار اسنادی برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای خدماتی یا پیمانکاری در قالب عقد جعاله انجام می پذیرد.

    • گشایش اعتبار اسنادی

     تعریف
     به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه در بخش خدمات و یا پیمانکاری بانک تجارت از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند.
     در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

    • مدارک مورد نیاز :
     مدارک ثبتی شرکت،کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مدیران و سهامداران عمده
     تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
     پروانه بهره برداری
     کارت بازرگانی
     پروفرمای ماشین آلات خارجی
     صورت های مالی دو سال قبل
     تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
     فرم ثبت سفارش

    • مشارکت مدنی تامین سرمایه در گردش و کالای اساسی

     تعریف
     تسهیلاتی است که در راستای حمایت از مشتریان برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت بویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی طراحی شده است.

    • مزایای استفاده از تسهیلات
     امکان استفاده گسترده تر از عقود مشارکتی بویژه برای خرید مواد اولیه واحدهای تولید و خدماتی
     امکان سهیم شدن و دریافت سود واقعی مشارکت
     امکان تسویه تدریجی یا دفعتاً واحده سهم الشرکه بانک
     شناسایی و وصول سود مورد انتظار بر مبنای کل مانده سهم الشرکه بانک
     اعطای تسهیلات به صورت موردی و حد سالیانه

    • شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
     سهم الشرکه بانک باتوجه به نوع کالای تولیدی و نحوه فروش شرکت با تعیین دوره وقفه، قیمت گذاری شده و طی مراحل مساوی به صورت ماهیانه و یا بافاصله هر چند ماه قیمت گذاری و به شریک واگذار می شود.
     حداکثر تسهیلات به میزان 80 درصد در قراردادهای داخلی حداقل 20 درصد و به صورت نقدی تامین می شود.