بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 

  • معرفی طرح کالانو

   بانک تجارت در راسـتای افزایش قدرت خرید مشتریان و حمایت از کالای داخلی باکیفیت، طرح کالانــو را ارائه کرده است.


   در کالانــو، مشــتریان می‌تواننــد تا سقف اعتبــار تعیین‌شده توسـط بانک از فروشگاه‌هــای شرکت طـرف قـرارداد بانک، کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.


   فرآینـد دریافـت تسهیلات به صورت حضـوری با مراجعـه به شعبـه و غیر حضـوری در اپلیکیشن باجـت انجام می‌شـود. افرادی که دارای رتبه اعتباری A و B هستند می‌توانند تسهیلات خود را به صورت غیر حضوری از باجت یا حضوری از طریق شعبه دریافت کنند ولی افرادی که رتبه اعتباری آنها C ،D یا فاقد رتبه هستند تنها از طریق شعبه می‌توانند اعتبار دریافت کنند.


   شرایط طرح
   برای دریافــت اعتــبار کالانــو می‌تــوانیــد با حضــور در یکی از شعــب بانــک تجــارت در ســراســر کشــور درخواســت خـود را ارائــه دهیــد.


   چگونه اعتبار خود را به صورت آنلاین دریافت کنید؟

   مشتریان دارای رتبه اعتباری A و B در صورت تمایل می‌توانند تمامی فرآیند دریافت اعتبار کالانو را به صورت غیرحضوری در اپلیکیشن باجت مطابق با مراحل زیر انجام دهند:


   مراجعه به اپلیکیشن باجــت
   برای دریافت اپلیکیشن به مارکت‌های معتبـر نظـیر بازار و مایکـت یا به سایت www.mybajet.ir مراجعــه کنید.


   افتتـاح حسـاب در باجـت
   در صورتی‌که مشتــری دارای حســاب در باجــت نباشد


   انجـام مراحـل احـراز هویت و امضای دیجیتال در باجــت


   انتخــاب محصــول کالانــو


   انتخــاب اعتــبار


   انجام مراحل اعتبارسنجی و اخذ استعلامات (سمات، سماچک و ...)


   انجام مراحل امضــا، درخواست صدور ضمانت‌نامه، قراداد لازم‌الاجرا و وثایق مورد نیاز


   پس از تخصیص اعتــبار شـما می‌توانیــد ظرف یـک‌مـاه از تاریـخ تخصیص اعـتبار به فروشـگاه‌های طـرف قـرارداد به‌صـورت آنلاین یا حضـوری مراجــعه کرده و خرید خود را انجــام دهیــد.