|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 27 دی 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • در این طرح اشخاص حقیقی می توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، ضمن نگهداری وجوه خود در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح با نرخ سود ترجیحی (نرخهای کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی) استفاده کنند. از مزایای این طرح اعطای تسهیلات ظرف مدت 24 ساعت پس از افتتاح سپرده سرمایه گذاری و تکمیل مدارک است.

      
     مشمولین:
     1)اشخاص حقیقی می توانند ضمن نگهداری وجوه خویش در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح استفاده نمایند.
     2)اشخاص حقیقی که ضمن تودیع سپرده سرمایه گذاری بلند مدت از طریق تهاتر غیرمستقیم شخص دیگری را جهت دریافت تسهیلات معرفی می کنند. 
      
     نوع عقد :
     اعطای تسهیلات طرح آنی در قالب عقد مرابحه عادی است. در این طرح مشتری امین بانک تلقی شده و وجه تسهیلات به حساب مشتری واریز می شود.
      
     نرخ سود ، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات:
     نرخ سود، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی موصوف بسته به نرخ سود سپرده بر اساس جدول زیر تعیین می شود: 
      
      نرخ سود، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات
      
      
     شرایط سپرده
     شرایط تسهیلات اعطایی
     نوع حساب نرخ سود سپرده مدت قرارداد(ماه) نرخ سود تسهیلات ضریب تسهیلات سقف تسهیلات اعطایی
       5% 12 4% 75% 3 میلیارد ریال
       7% 80%
       24 4% 80%
       7% 85%
       36 4% 80%
       7% 85%
       48 4% 85%
     سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله 60 4% 85%
     10% 12 10% 75% 2/5 میلیارد ریال
       13% 80%
       24 10% 80%
       13% 85%
       36 10% 80%
       13% 85%
       48 13% 85%
       60 13% 85%
       15% 12 18% 60% 2 میلیارد ریال
       24 18% 65%
       36 18% 70%
      
     سایر شرایط
      
     تکمیل مدارک و مستندات همزمان با افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 
     در این طرح، واگذاری تسهیلات به غیر، از طریق تهاتر غیر مستقیم امکان پذیر است.
      
     نکته: در صورت واگذاری امتیاز تسهیلات، سپرده گذار به عنوان ضامن و متعهد، ذیل قراردادهای تنظیمی با تسهیلات گیرنده را امضا نموده و متعهد و ملزم به ایفای آن خواهد بود.
     • ابطال سپرده قبل از سررسید تسهیلات منوط به تسویه کامل قرارداد است و نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها با احتساب 5% کاهش از زمان افتتاح سپرده سرمایه گذاری محاسبه مجدد و تعدیل می گردد.
     •  سپرده های تودیعی طرح باید تا پایان مدت قراداد تسهیلات، با نرخ زمان افتتاح سپرده تمدید گردند. 
     •  سپرده‌های تودیعی موضوع طرح مشمول سود قطعی پایان دوره نمی‌گردند.
     •  در صورت عدم بازپرداخت 3 قسط متوالی نسبت به ابطال سپرده تودیعی و تسویه کل بدهی قبل از سررسید اقدام می شود( با اخذ سود قسط جاری و 10% از فرع اقساط آتی) . 

     طرح آنی ویژه اشخاص حقوقی:

     در این طرح اشخاص حقوقی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، ضمن نگهداری وجوه خود در بانک و اخذ سود سپرده، اشخاص حقیقی مد نظر خود را جهت اخذ تسهیلات متعلقه موضوع این طرح معرفی نمایند.

     مشمولین:

     اشخاص حقوقی سپرده گذار صرفا مجاز به معرفی اشخاص حقیقی جهت اخذ تسهیلات متعلقه موضوع این طرح بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند از تسهیلات متعلقه طرح استفاده کنند.

     نوع عقد:

     اعطای تسهیلات این طرح در قالب عقد مرابحه عادی است. در این طرح شخص حقیقی معرفی شده، امین بانک تلقی شده و وجه تسهیلات به حساب وی واریز می‌شود.

     نرخ سود، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات:

     نرخ سود، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی موصوف بسته به نرخ سود سپرده بر اساس جدول طرح آنی تعیین می‌شود.

      

    •